دانلود رایگان


تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان1-1-مقدمه حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می شود که مبنای برخورداری از سایر حقوق است. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی حمایت های پیش از زایمان باید با لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و توجه به حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد.
از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت است که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد شود. از دیدگاه آنان، این تلاش ها عمدتاً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان از جمله حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی است.
از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد است، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (از جمله حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به عبارت دیگر، نقض حق زنان بر بدن است.
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است .
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه.. ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقيق :.. ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:.. ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقيق :.. ۶
۱-۵-فرضيه های تحقیق:.. ۶
۱-۶-اهداف تحقيق:.. ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق :.. ۷
۱-۸-تعریف سقط جنین:.. ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین:.. ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین.. ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی:.. ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی:.. ۱۰
۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی:.. ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی.. ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف.. ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط جنین در ایران.. ۱۶
۱-۱۵- نظریه پردازی ها درباره سقط جنین.. ۱۷
۱-۱۶-ظریه آزادی مطلق سقط جنین:.. ۱۷
۱-۱۶-۱-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی:.. ۱۷
۱-۱۶-۲-جلوگیری از وقوع سقط های غیر بهداشتی:.. ۱۸
۱-۱۶-۳-ترجیح دادن مادر به جنین:.. ۱۸
۱-۱۶-۴-وجود ضرورت هاي اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی:.. ۱۸
۱-۱۶-۵-الزام ناشی از ناهنجاری هاي جنینی:.. ۱۹
۱-۱۶-۶-الزام ناشی از افزایش جمعیت:.. ۱۹
۱-۱۶-۷-نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین:.. ۱۹
۱-۱۷-نظریه آزادی نسبی سقط جنین:.. ۲۰
۱-۱۸-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا.. ۲۱
۱-۱۸-۱-سقط جنین و دین زرتشت:.. ۲۱
۱-۱۸-۲-سقط جنین در دین یهود:.. ۲۱
۱-۱۸-۳-دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین:.. ۲۲
۱-۱۹-بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی.. ۲۴
۱-۲۰-سقط جنين از منظر اخلاق‏.. ۳۱
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-مقدمه.. ۴۶
۲-۲-تعريف سقط جنين يا سقط حمل.. ۴۷
۲-۳-ضابطه قانوني حيات جنيني و حيات قابل زيستن.. ۴۹
۲-۴-اقسام سقط جنين و عناصر آن.. ۵۰
۲-۵-عناصر سقط جنين عمدي.. ۵۱
۲-۵-۱-عناصر تشكيل دهنده سقط جنين عمدي عبارتند از :.. ۵۱
۲-۵-۲-انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم.. ۵۲
۲-۶-سقط جنين شبه عمد و خطاي محض و غير عمدي.. ۵۳
۲-۷-بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين.. ۵۶
۲-۸-جنایت.. ۵۶
۲-۹-انواع جنايات.. ۵۷
۲-۹-۱-جنايت بر دو نوع است :.. ۵۷
۲-۹-۲-جنايت در فقه اماميه.. ۵۸
۲-۱۰-احكام تكليفي سقط جنين.. ۵۸
۲-۱۱-فقه اماميه.. ۵۹
۲-۱۲-مذهب الاماميه.. ۵۹
۲-۱۳-سقط جنين قبل از پيدايش روح.. ۶۴
۲-۱۴- سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي كه مرده ساقط شود… ۶۵
۲-۱۵- حمل در اثر جنايت زنده ساقط شود و سپس بميرد… ۶۵
۲-۱۷-نظريه فقها در ارث ديه.. ۷۰
۲-۱۷-۱-نظريه فقها درباره ديون مقتول.. ۷۱
۲-۱۸-اقسام فعل.. ۷۴
۲-۱۹-نقد و بررسي.. ۷۵
۲-۲۰-نظري فقهاي اماميه.. ۸۰
۲-۲۱-نظريه مخالفين.. ۸۰
۲-۲۲-كفاره قتل.. ۸۱
۲-۲۳-كلمات فقها.. ۸۱
۲-۲۴-نقد و بررسي.. ۸۲
۲-۲۵-كفاره قتل عمد.. ۸۳
۲-۲۶-كفاره قتل خطايي.. ۸۵
۲-۲۷-نظريه فقها.. ۸۸
۲-۲۸-سقط درمانی و علل آن.. ۸۹
۲-۲۸-۱-تعریف:.. ۸۹
۲-۲۸-۲-شرایط اساسی سقط درمانی :.. ۹۰
۲-۲۹-سقط درمانی :.. ۹۰
۲-۲۹-۱-یك– علل جنینی :.. ۹۰
۲-۳۰-علت اختلاف نظر در تدوين مقررات مربوط به سقط جنين.. ۹۱
۲-۳۱-سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام:.. ۹۲
۲-۳۲-ميزان رضايت مادر در سقط درماني.. ۹۵
۲-۳۳-نتيجه گيري.. ۹۸
فصل سوم
سقط جنین در حقوق انگلیس
۳-۱-سقط جنین در حقوق انگلیس :.. ۱۰۱
۳-۲-مقدمه.. ۱۰۳
۳-۳- پیشینه تاریخی.. ۱۰۴
۳-۴-حقوق باستانی و عرفی (Ancient and common law).. 104
۳-۵-قانون حفظ حیاط کودک (The infant life (preservation ) Act).. 107
۳-۶- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷ (The abortion act).. 110
۳-۷- اصلاحات سال ۱۹۹۰٫ ۱۱۶
۳-۸-وضعیت موجود.. ۱۱۹
۳-۹-تهدید حیات مادر.. ۱۲۱
۳-۱۰-جلوگیری از تولد کودکان معلول.. ۱۲۲
۳-۱۱-تقلیل جنین.. ۱۲۳
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
۴-۱-نتیجه گیری.. ۱۲۶
۴-۲-پیشنهادات.. ۱۳۱
منابع.. ۱۳۳دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله و تحقیق : ماشینکاری و برشکاری با

394 نقش پلاستیك ضایعاتی در تعیین مقاومت فشاری بتن

طرح توجيهي خدمات رايانه اي ومشاوره مديريت با

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع فولاد اهواز

دانلود مجموعه جدیدترین تایتل های متحرک آماده

مقاله درباره كامپوزيت هاي دنداني

دانلود نقشه کامل هتل چهار ستاره همراه با رندرهای

پاورپوینت انواع مصالح ساختمان های سنتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد ویژگی های شخصیت

معاضدت حقوقی متقابل 14 ص