دانلود رایگان


اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و - دانلود رایگاندانلود رایگان تعالی سازمان در گرو جهت گیریهای بهبود در همه زمینه ها و ابعاد سازمانی است. سرآمدی ابتدا نیازمند بلوغ سازمانی است، یعنی اینکه الگوی سرآمدی بر مبنای شکوفایی

دانلود رایگان
اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر سرآمدی و تعالی سازمان در شرکت فولاد مبارکه در سال 1389 ...چکیده
تعالی سازمان در گرو جهت گیریهای بهبود در همه زمینه ها و ابعاد سازمانی است. سرآمدی ابتدا نیازمند بلوغ سازمانی است، یعنی اینکه الگوی سرآمدی بر مبنای شکوفایی و بلوغ سازمانی مشروعیت پیدا می کند. تعیین سطح بلوغ، سازمان ها را قادر می سازد تا بتوانند حوزه های بهبود را تشخیص داده و اقدامات لازم را با توجه به سطح بلوغ سازمان برای بازنگری استراتژیهای سازمان انجام دهند. در این میان اندازه گیری سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر سرآمدی و تعالی سازمان در شرکت فولاد مبارکه در سال 1389 انجام گرفت که در آن از جامعه ي آماری مدیران و کارشناسان در دو گروه 140 و 95 نفری، به ترتیب 105 و 76 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از متون علمی و مشاوره خبرگان صنعت دو پرسشنامه به منظور اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر سرآمدی و تعالی سازمان طراحی گردید و پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss ، Minitab ، آزمون نرمالیتی کولموگروف - اسمیرنوف، آزمون تی، آزمون آنووا، آزمون توکی، ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. نتایج حاصل بیانگر این است که میزان بلوغ فردی ٪18/81 ( بلوغ اجتماعی ٪30/84، بلوغ عقلی ٪58/77، بلوغ حرفه ای ٪12/83 و بلوغ عاطفی ٪68/79 )، میزان بلوغ فرآیندی ٪48/62 (تعریف فرآیندها ٪14/63، طراحی فرآیندها ٪28/62، ارزیابی فرآیندها ٪24/61، بهبود مداوم فرآیندها ٪84/65، یکپارچگی میان فرآیندها ٪76/60، چابکی فرآیندها ٪76/58، نظام ها و سیستم های پشتیبانی کننده از فرآیندها ٪76/60، الگوبرداری از فرآیندهای سازمان های موفق ٪76/64، صاحبان فرآیندها ٪76/64)، میزان بلوغ سازمانی ٪32/67 (رهبری سازمان ٪54/63، فرهنگ سازمان ٪56/60، مهارتهای کارکنان سازمان ٪04/67، سیستم ها و نظام های سازمان ٪22/75، تغییر و تحول سازمانی ٪90/73، یادگیری سازمانی ٪92/63، ساختار سازمان ٪94/66) و بلوغ کلی ٪32/70 بدست آمد، علاوه بر این میزان تأثیر بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی بر سرآمدی و تعالی سازمان به میزان ٪86/47، ٪36/49 و ٪44/49 برآورد گردید.
کلمات کلیدی: بلوغ فردی، بلوغ فرآیندی، بلوغ سازمانی، توسعه منابع انسانی، مهندسی مجدد، سازمان یاد گیرنده، مدل بلوغ قابلیت کارکنان
مقدمه
در فرآیندبالندگی سازمان توجه به مقوله ي بلوغ از اهمیت ویژه ای برخودار است. بالندگی سازمان نیازمند وجود زیرساخت های مربوطه است، از آنجایی که هر گونه بالندگی و سرآمدی از کارکنان توسعه یافته شروع می شود بنابراین بایستی کارکنان به بلوغ برسند، تحول ذهنی روی فرآیندها، ساختارها و فرهنگ سازمانی اثر گذاشته و کل سازمان به بلوغ رقابتی دست می یابد. (سلطانی، 1387) تعیین سطح بلوغ سازمانی موجب می گردد سازمان ها نقاط قوت و ضعف خویش را تشخیص داده و با توجه به آنها استراتژیهای مناسب با سطح بلوغ سازمان تدوین نمایند. مدیران ارشد سازمان ها وقت، زمان و هزینه ي خود را صرف تدوین برنامه ي استراتژیک می کنند در حالی که اکثر آنها از عدم اجرای مطلوب استراتژیها سخن می گویند و این موضوع به علت عدم شناخت سطح بلوغ سازمانی و آشنا نبودن مدیران به نقاط قوت و ضعف بلوغ سازمانی در حین تدوین برنامه های استراتژیک سازمان می باشد. آنچه در این حین مهم است دارا بودن ابزاری برای اندازه گیری سطح بلوغ سازمان است. اندازه گیری میزان بلوغ سازمان جزو مباحثی می باشد که کمتر به صورت کلی به آن پرداخته شده است. با توجه به اهمیت بلوغ سازمانی و اندازه گیری آن، در تحقیق حاضر به اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی به صورت کلی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی پرداخته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه ي بلوغ سازمانی و ابعاد فردی، فرآیندی و سازمانی آن می توان به 8 مؤلفه به صورت خلاصه به عنوان نشانه ها و دستاوردهای بلوغ اشاره نمود: 1- توسعه پایدار سازمان 2- افزایش بهره وری 3- سرآمدی و تعالی سازمان 4- تعالی کارکنان 5- تعالی مشتری مداری 6- مزیت رقابتی 7- چابکی سازمان 8- افزایش قابلیت سازگاری سازمان. مزیت تحقیق حاضر این است که علاوه بر اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی، میزان تأثیر آنها نیز بر مؤلفه های هشتگانه بالا برآورد گردید.
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه تعالی سازمان در گرو جهت گیری های بهبود در همه ي زمینه ها و ابعاد سازمانی است. سازمان ها بر این حقیقت واقفند که تعالی سازمانی یک هدف ایستا نیست و با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی توان با اتکا به روش های سنتی حضوری موفق در صحنه های رقابت ملی و بین المللی داشت. برای اینکه بتوان در مسیر سرآمدی قرار گرفت و آن را دوام داد نیاز است که در زمینه ي الزامات آن کار نمود و در ابعاد مختلف آن به طور یکپارچه و عمیق برنامه ریزی نمود.
سرآمدی ابتدا نیازمند بلوغ سازمانی است، یعنی اینکه الگوی سرآمدی بر مبنای شکوفایی و بلوغ سازمانی مشروعیت پیدا می کند. بلوغ سازمانی نیازمند محیطی است که در آن بلوغ حاصل گردد. منظور از بلوغ سازمانی این است که فرآیند تحول در افراد، ساختار، فرهنگ و محصول به خوبی پیاده سازی و استقرار یابد و قابلیت سازگاری درونی و برونی سازمانی در سطح مطلوبی ایجاد گردد.
برای اینکه سازمان در مسیر سرآمدی قرار گیرد و بتواند آن را نگه دارد نیاز است که روی بلوغ در سطح فردی، فرآیندی و سازمانی کار نماید. تحقیقاتی که تا به حال روی بلوغ سازمانی انجام شده تنها به یکی از جنبه های بلوغ پرداخته است، در صورتی که در پژوهش حاضر بلوغ سازمان از لحاظ کلی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و از این لحاظ دارای نوآوری می باشد. اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی مشخص می کند که سازمان در کدام یک از جنبه های بلوغ دارای قوت و در کدام یک دارای ضعف می باشد و این مسأله به سازمان کمک می کند تا جهت رسیدن به یک بلوغ سازمانی کامل جنبه هایی که در آن بلوغ در سطح پایین تری قرار دارد بهبود داده و به یک سازمان کاملاً بالغ تبدیل شود که نتیجه ي آن رسیدن به تعالی و سرآمدی سازمان می باشد.
1-2- بيان مسأله برای اینکه سازمان در مسیر سرآمدی قرار گیرد و بتواند آن را نگه دارد، نیاز است که روی بلوغ در سطح فردی، فرآیندی و سازمانی کار نماید. بلوغ فردی خمیرمایه ي سرآمدی سازمانی محسوب می گردد. بلوغ فردی در سازمان زیربنای بالندگی های دیگر است. بلوغ کارکنان از مفروضات ذهنی شروع می شود و با تغییر باورها و نگرش ها تکامل می یابد. از طریق بلوغ فردی می توان در ماهیت سازمان تحول ایجاد نمود. برای اینکه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ساختارهای بالغ می باشد. گاهی اوقات ساختارهای نامناسب مانع جاری شدن آثار تحولات ذهنی می گردد بنابراین لازم است در ساختارها و فرآیندهای سازمان نیز به صورت متوازن تحول و بلوغ ایجاد شود. با بلوغ فرآیندی می توان ساختارها، روشها و فرآیندها را چابک، به روز و ساده نمود و قابلیت سازگاری سازمان را افزایش داد، پس از بلوغ فرآیندی می توان شاخص های بلوغ سازمانی را ایجاد نمود. بلوغ و بالندگی سازمانی عبارت است از کوشش برنامه ریزی شده برای پدید آوردن نوعی از تحول که هدف آن یاری دادن به اعضای سازمان هاست تا بتوانند کارهایی را که موظف به انجام دادن آن هستند به صورتی بهتر از پیش به انجام برسانند. با ایجاد بلوغ فردی می توان به تعالی کارکنان رسید و از طریق بلوغ فرآیندی می توان به تعالی مشتری مداری توجه و با بلوغ سازمانی می توان چتر جامعی از سرآمدی در کل سازمان ایجاد نمود.
با توجه به مطالب بالا و مشخص نبودن سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و نبود شاخص های مناسب برای اندازه گیری آنها و وجود تنگنا در مورد برنامه ریزی و تصمیم گیری متناسب با سطح بلوغ سازمان، ارائه شاخص ها و سنجه های مناسبی که بتوان به وسیله آنها سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی را مشخص کرد کمک شایانی به مدیران و برنامه ریزان استراتژیک در سازمان جهت اخذ تصمیمات مناسب با سطح بلوغ سازمان می نماید. بر این اساس تحقیق حاضر با عنوان تعیین سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگوی تلفیقی P-CMM و الگوی سه بعدی بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه انجام شد.
1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به طور کلی اهمیت تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- کمک به تعیین شاخص های بلوغ فردی
2- کمک به تعیین شاخص های بلوغ فرآیندی
3- کمک به تعیین شاخص های بلوغ سازمانی
4- کمک به مدیران سازمان جهت شناخت سطح بلوغ سازمان
5- کمک به برنامه ریزان استراتژیک جهت تنظیم استراتژی های مناسب با سطح بلوغ سازمان
6- کمک به تدوین برنامه های عملیاتی برای بهبود سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی
7- کمک به ایجاد همسویی بین بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی
1- 4- اهداف تحقیق
1. ارائه ي الگوی تلفیقی اندازه گیری بلوغ سازمانی با مؤلفه های مدل بلوغ قابلیت کارکنان و الگوی سه بعدی جهت تعیین سطح بلوغ سازمانی
2. اندازه گیری سطح بلوغ فردی در شرکت فولاد مبارکه
3. اندازه گیری سطح بلوغ فرآیندی در شرکت فولاد مبارکه
4. اندازه گیری سطح بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه
1-5- پرسش اصلي تحقيق الف) پرسش هاي اصلي تحقيق :
1. الگوی تلفیقی اندازه گیری بلوغ سازمانی با مؤلفه های مدل بلوغ قابلیت کارکنان و الگوی سه بعدی چیست؟
2. میزان بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه به چه میزان می باشد؟
3. شاخص های الگوی تلفیقی بلوغ در شرکت فولاد مبارکه کدامند؟
ب) پرسش هاي فرعي تحقيق :
1. شاخص های بلوغ فردی در شرکت فولاد مبارکه کدامند؟
2. شاخص های بلوغ فرآیندی در شرکت فولاد مبارکه کدامند؟
3. شاخص های بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه کدامند؟
1-6- واژگان كليدي - بلوغ فردی[1]: بلوغ فردی در سازمان زیربنای بالندگی های دیگر است. بلوغ کارکنان از مفروضات ذهنی شروع می شود و با تغییر باورها و نگرشها تکامل می یابد. بلوغ فردی موجب به وجود آمدن کیفیت خودکارآمدی در افراد می شود. خودکارآمدی توان سازنده ای است که بدان وسیله مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به گونه ای اثربخش سازمان دهی می شود. (سلطانی، 1387)
- توسعه منابع انسانی[2]: توسعه منابع انسانی مجموعه ای از فعالیتها در جهت کسب نتایج فردی و سازمانی مطلوب است. (والتون، 1384) فعالیتی که در کوتاه مدت یا بلند مدت بتواند ظرفیت آگاهی پایه، تخصص، بهره وری و رضایت برای منافع سازمانی یا فردی، جامعه و ملت یا بشریت را توسعه دهد. (سوآن سان و هالتون[3]، 2001)
- بلوغ فرآیندی[4]: برای این که بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ساختارهای بالغ می باشد. گاهی اوقات ساختارهای نامناسب مانع جاری شدن آثار تحولات ذهنی می گردد. بنابراین لازم است در ساختارها و فرآیندهای سازمان نیز به صورت متوازن تحول و بلوغ ایجاد شود. با بلوغ فرآیندی می توان ساختارها، روشها و فرآیندها را چابک، به روز و ساده نمود و قابلیت سازگاری سازمان را افزایش داد. (سلطانی، 1387)
- مهندسی مجدد[5]: مهندسی مجدد بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآيندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در عملکرد بر اساس معیارهایی نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است. (همر و چمپی، 2001) داونپورت در سال 1993 مهندسی مجدد را تجزیه، تحلیل و طراحی جریان های کاری و فرآیندهای درونی و بین سازمانی تعریف کرده است.
- سازمان یاد گیرنده[6]: سازمانی است که بیشتر از رقبای خود، آمادگی و قابلیت فراگیری داشته باشد و سریع تر یاد بگیرد. (سنگه[7]، 1990) گاروین[8] (1993)، سازمان یاد گیرنده را سازمانی می داند که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاههای جدید باشد.
- مدل بلوغ قابلیت کارکنان[9]: الگوی بلوغ قابلیت های افراد نقشه و راهنمایی است برای تشخیص، طراحی و پیاده سازی فرایندهای مرتبط با منابع انسانی که به طور مستمر منجر به ارتقاء قابلیتهای منابع انسانی می شود. از آنجا که یک سازمان نمی تواند تمام بهترین فعالیتها را در مدت بسیار کوتاهی پیاده سازی کند، مدل بلوغ قابلیت کارکنان آنها را در 5 سطح بلوغ و 22 نواحی فرایندی ارائه می کند. هر سطح مدل بلوغ قابلیت کارکنان تحول بی نظیری در فرهنگ سازمان بوسیله تجهیز آن با فعالیتهای قدرتمند زیادی جهت جذب، توسعه، سازماندهی، انگیزش و نگهداری نیروی کار بوجود می آورد. (تورتکن و دمیررز[10]، 2004)
- بلوغ سازمانی[11]: بلوغ و بالندگی سازمانی عبارت است از کوشش برنامه ریزی شده برای پدید آوردن نوعی از تحول که هدف آن یاری دادن به اعضای سازمان هاست تا بتوانند کارهایی را که موظف به انجام دادن آن هستند به صورتی بهتر از پیش به انجام برسانند. (سلطانی، 1387)
[1]- Individual Maturity
[2]- Human Resource Development
[3]- Swanson & Holton.
[4]- Procedural Maturity
[5] - Reengineering
[6]- Learning Organization
[7]- Senge
[8]- Garvin
[9]- People- Capability Maturity Model (p-cmm)
9- Turetken &, Demirors
1- Organizational Maturity


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اندازه گیری میزان بلوغ فردی


فرآیندی و سازمانی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شاخص های سنجش فرایند مدیریت دانش - سامانه ارزیابی و پایش نظام سلامت

11-نسبت دوره های آموزشی مدیریت دانش مبتنی بر اهداف آموزشی تعیین شده ... شاخص 1:
ممیزی دانش سازمانی انجام شده در 5 سال گذشته(بله/ خیر با شواهد مبتنی بر روایت) ....
در واقع، این شاخص نشان دهنده میزان ارتباط فعالیت های مدیریت دانش با نیازها و
خواسته های .... اگر ارزیابی دانش انجام شود سازمان نیازهای فردی را خواهد شناخت و برای
بهبود ...

بهترین روش مدیریت فرایند های کسب و کار کدام است؟ | پایگاه دانش ...

... ترتیب اجرای آن ها اعمال نمایید که این امر به میزان بلوغ سازمان شما در فرایندهای
کسب و کار دارد. ... اندازه گیری: اطلاعات کمی و کیفی که بایستی جمع آوری شوند و در
طول پروژه برای ... بهبود مستمر: چگونه و توسط چه فردی فرآیند ها نظارت می شوند؟ ...
اگر سازمان شما در حال حاضر در حال استفاده از یک متدولوژی است، میزان کارایی و
اثربخشی و ...

اصل مقاله (192 K)

ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎ. ﺟﯽﺧﺮوو. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. درو. ﻣﺮﺣﻠﻪ. ي. ﺑﻌﺪ. وﺿﻌﯿﺖ. اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ .... ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ. (. ﻧﯿﻞ. 1. ،. ).2005. ﭘﮋوﻫﺶ ... ﭘﺬﯾﺮ، ﺑﻠﻮغ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، .....
ﻓﺮدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن. -. ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ. : اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن. -. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ...

به کارگیری مدل بلوغ قابلیت‌های بازاریابی به منظور ارزیابی ...

به این منظور، مدل بلوغ فرآیندی پنج سطحی استفاده شده است. ... مشخص شود؛ 2-
فرآیندهای قادر و توانمند نمیتوانند ماندگار باشند، مگر اینکه سازمان به اندازه ...
سازمان‌هایی که در این سطح قرار می گیرند، سازمان‌هایی هستند که تمام فرایندهای اصلی و
... 1) ما سندی با عنوان استراتژی بازاریابی داریم؛ 2) ما شخصی را در سازمان به عنوان
مدیر / رهبر ...

ITIL

15 آوريل 2009 ... ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ (. 2. ) ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻠﻮﻍ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺯ .... ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺃﺕ ...
ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ...

عنوان مقاله: الگوی بلوغ قابلیت کارکنان(P-CMM)

قابلیتهای منابع انسانی در سطوح فردی‌، گروهی و سازمانی قابل سنجش و ارتقا هستند.
... قابلیت(capability): سطح یا میزان دانش مهارت وتوانمندیهای فرایندی منابع انسانی ...
واحد و فرد قابل اندازه گیری بوده ، عملکرد نسبت به هدفهای مورد بحث قرار گرفته، به ...

اصل مقاله - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

عملکرد منابع انسانی فرآیند بسیار ارزشمندی است که با اجرای آن،. منابع انسانی می ...
برخی ارزیابی عملکرد کنونی با گذشته فرد با توجه به معیارهای او تعریف. کرده اند
۱۸ در ... مدیران به واسطهی ابزار ارزشیابی عملکرد، شناختی از میزان کارایی و. توانایی
های .... فقط هزینه وارد بر سازمان اندازه گیری می شود و از ارزش کارمند. برای سازمان ...

مقاله کنفرانس: تعیین سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگی تلفیقی P ...

سرآمدی و تعالی سازمان نیازمند بلوغ سازمانی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی است
. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی شرکت فولاد مبارکه در سال ...

تدوین راهبرد مدیریت دانش در یک آزمایشگاه تحقیقاتی - مدیریت نوآوری

پویا، راهبرد مدیریت دانش بر طیفی از کدگذاری تا شخصی سازی تعیین گردد و ...
فرآیندهای خلق دانش و سطح دانش سازمانی، نقاط ضعف شناسایی و راهبرد مناسب براي
ارتقاء ..... میزان بلوغ نظام فناوری اطالعات و همچنین وضعیت راهبرد منابع انسانی حاکم
بر ...

ظپط§غŒظ„ ط§طµظ„ط§طط§طھ ظ…ظ‚ط§ظ„ظ - فصلنامه مطالعات ملی ...

14 ا کتبر 2018 ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ، ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺘﮑﺎرات ... ﻫﺎي ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي داﻧﺸﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ،. ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻧﻮآوري، ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ... ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ
و اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮ. ﯾﺖ داﻧﺶ در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦدر. ﺪلﻣ ..... ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، و ﺧﻠﻖ. داﻧﺶ و ﻧﻮآوري ﻣﻮرد ...

اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و - دانلود رایگان

اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر سرآمدی و
تعالی سازمان در شرکت فولاد مبارکه در سال 1389 ...چکیده تعالی سازمان در گرو جهت ...

اصل مقاله (729 K) - نوآوری های مدیریت آموزشی

4 مارس 2017 ... بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان و بلوغ سازمانی با سرمایه فکری دانشکده ... به
منظور شناسایی، اندازه گیری ، مدیریت و گزارش آن انجام گرفته است که از آن .....
کارکنان از پرسشنامه خلاقیت کارکنان رندسیپ به منظور سنجش میزان امتیاز ... خرده
مقیاس بلوغ فردی، بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد.

تعیین سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگی تلفیقی P ... - سیویلیکا

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩﯼ، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ...

تعیین سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگی تلفیقی P-CMM و مدل سه ...

سرآمدی و تعالی سازمان نیازمند بلوغ سازمانی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی است
. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی شرکت فولاد مبارکه در سال ...

ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ : ﺩﺭ ...

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺑﻠﻮﻍ ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺪﻟﻬﺎ
ﺟﻬـﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ .... ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ، ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺳﺖ .
..... ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﻇﺎﻳﻒ · ﻓﻘﺪﺍﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﻄﺢ ۱ · ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ .

وضعیتمدیریتدانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی ...

بر دانش، هوش مصنوعی، مهندســی نرم افزار، توســعه فرایند های كسب و كار، مدیریت. )
633 :2005 ،1منابع .... با اندازه گیری می توان میزان پیشــرفت سازمان در مدیریت دانش
را مشخص. كرد و مبنایی ... )كاركنــان( متعهد كــه دارای توانایی های منحصر به فردی من
جمله: تســلط بر فنّاوری ... دانش، نقشه دانش، بلوغ دانش، فرهنگ سازمانی، حمایت.
مدیریت، ...

اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و - دانلود رایگان

اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر سرآمدی و
تعالی سازمان در شرکت فولاد مبارکه در سال 1389 ...چکیده تعالی سازمان در گرو جهت ...

تعیین و ارزیابی شاخص های کارایی نسبی ادارات امور مالیاتی شهر و ...

ایجاد یک سازمان بهره ور ميسر نخواهد شد مگر آنکه به كسب و كار آن از منظر ميزان
پيشرفت و ... سازمانی كارایی است و بهبود آن مستلزم اندازه گيری است و از این رو
سازمان بدون ... منحصر به فرد و نيازهای آن سازمان موضوعی است كه بکارگيری
بيشتری را می طلب ..... تصميم گيری چند معياره، آنتروپی، تاكسونومی عددی، اعداد
شاخص فرایند سلسله ...

اصل مقاله (192 K)

ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎ. ﺟﯽﺧﺮوو. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. درو. ﻣﺮﺣﻠﻪ. ي. ﺑﻌﺪ. وﺿﻌﯿﺖ. اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ .... ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ. (. ﻧﯿﻞ. 1. ،. ).2005. ﭘﮋوﻫﺶ ... ﭘﺬﯾﺮ، ﺑﻠﻮغ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، .....
ﻓﺮدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن. -. ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ. : اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن. -. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ...

اصل مقاله - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

عملکرد منابع انسانی فرآیند بسیار ارزشمندی است که با اجرای آن،. منابع انسانی می ...
برخی ارزیابی عملکرد کنونی با گذشته فرد با توجه به معیارهای او تعریف. کرده اند
۱۸ در ... مدیران به واسطهی ابزار ارزشیابی عملکرد، شناختی از میزان کارایی و. توانایی
های .... فقط هزینه وارد بر سازمان اندازه گیری می شود و از ارزش کارمند. برای سازمان ...

های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی شناسایی شاخص - فصلنامه رشد ...

منابع، فرآیندها، محصولات و خدمات، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و
نتایج کلیدی را به عنوان شاخص های مناسب ... در آن، توسط مدیران اتخاذ می شود، باعث
آگاهی از میزان پیشرفت در ... وجود سیستم ارزیابی عملکرد کارآفرینانه در سطوح
فردی و سازمانی ... بالقوه یک سازمان به کارآفرینی را اندازه گیری و بر همین مبنا،
اثرگذاری.

تدوین راهبرد مدیریت دانش در یک آزمایشگاه تحقیقاتی - مدیریت نوآوری

پویا، راهبرد مدیریت دانش بر طیفی از کدگذاری تا شخصی سازی تعیین گردد و ...
فرآیندهای خلق دانش و سطح دانش سازمانی، نقاط ضعف شناسایی و راهبرد مناسب براي
ارتقاء ..... میزان بلوغ نظام فناوری اطالعات و همچنین وضعیت راهبرد منابع انسانی حاکم
بر ...

سطوح بلوغ فرایندی سازمان ها - فناوران حفیظ سامانه

27 ژوئن 2012 ... بر اساس اندازه گیری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، ... موفقیت به پنج
دسته تقسیم می شود، موفقیت فردی، شغلی، سازمانی، ملی و جهانی. ... آمارها نشان می دهد
در کشور هایی که میزان کسب موفقیت آنها بالا است، سازمان های آن ...

با رويكرد جايسه جهاني سنجش راهبردي مديريت دانش در ... - بهبود مدیریت

دانش فردی و گروهی : بینش و بصیرتی که برای فرد در جریان ساری و جاری ساختن
فعل، ... دانش، تعیین و اجرای سیاستهای امنیتی کارا، خلق و ایجاد رویهها و فرآیندهای
کلی، ... ارزیابی سازمانها از نظر سطح بلوغ و میزان آمادگی برای به کارگیری مدیریت
دانش ...

پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان ...

31 جولای 2018 ... نام: پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر
سرآمدی و تعالی سازمان. رشته: پرسشنامه. گروه: مدیریت صنعتی.

الگوی بلوغ قابلیت کارکنان (P-CMM)

طراحی و پیاده سازی و اجرای فرایندهای بیشترین میزان به کار گیری P. -. CMM در ۱۰.
در حالی ... قابلیتهای منابع انسانی در سطوح فردی، ... سازمان باید در قابلیتهایی از
منابع انسانی بلوغ، ۲۲ ناحیه فرایندی و هر فرایند در .... قابل اندازه گیری بوده ،
عملکرد نسبت به از این است که برای افراد فرصتهایی برای از گروههای کاری
خودگردان اعطای.

پورتال-اصلی-صفحه اصلی/برنامۀ امنیت اطلاعات - شرکت کاشف

9 نوامبر 2016 ... در پایان نیز راهکارهای سنجش بلوغ فرآیندهای مذکور بر اساس مدل بلوغ CMMI تبیین
گردیدهاند. ... نقطۀ شروع تدوین برنامۀ امنیت اطلاعات، تعیین نوع نگرش سازمان به ... و
پیشرفت برنامۀ امنیت اطلاعات در سازمان و میزان همراستایی آن با کسب وکار؛ .... مقامها
را به دست آورد و سپس فردی مناسب برای مدیریت پروژه انتخاب کرد ...

پرسشنامه بلوغ سازمانی - مادسیج

24 فوریه 2015 ... پرسشنامه بلوغ سازمانی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ
سازمانی بکار می رود. ... بلوغ فردی خمیرمایه ی سرآمدی سازمانی محسوب می گردد. ...
برای اینکه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ... از درجه
ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری ...

گرا ميت بر معماري سرویس ک براي بلوغ حا مدلي جدید ... - مجله محاسبات نرم

چکیده: امروزه سازمانها برای حاکمیت مؤثر معماری سرویس گرای خود نیازمند یک مدل بلوغ
حاکمیت مناسب اند،. به گونه ای که ... در این مقاله، با بهره گیری از مدل بلوغ فرایندی
حاکمیت که یکی از مدل های ... مذکور می توان تا حدودی به اهمیت وافر تعیین سطوح بلوغ
..... در واقع منظور از پایایی این تجزیه و تحلیل میزان اهمیت شاخص های مدل با توجه به.

پورتال-اصلی-صفحه اصلی/برنامۀ امنیت اطلاعات - شرکت کاشف

9 نوامبر 2016 ... در پایان نیز راهکارهای سنجش بلوغ فرآیندهای مذکور بر اساس مدل بلوغ CMMI تبیین
گردیدهاند. ... نقطۀ شروع تدوین برنامۀ امنیت اطلاعات، تعیین نوع نگرش سازمان به ... و
پیشرفت برنامۀ امنیت اطلاعات در سازمان و میزان همراستایی آن با کسب وکار؛ .... مقامها
را به دست آورد و سپس فردی مناسب برای مدیریت پروژه انتخاب کرد ...

الگوي بلوغ قابليت کارکنان - LinkedIn

1 نوامبر 2017 ... با توجه به نتايج به دست آمده چارچوب بلوغ فرايندها ارائه شد که با حمايت ... بهبود
سازماني استفاده شده است به گونه‌اي که از سال 2001 بيشترين ميزان ... به‌گونه اي که
عملکرد واحد و فرد قابل اندازه گيري بوده ، عملکرد نسبت به هدفهاي مورد ...

بهره وری نیروی انسانی - مدیریت منابع انسانی

هرسی و گلداسمیت، 3 این مدل را به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات ....
رضایت تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازها و سرشتهای فردی. .... 7-
تعريف آژانس بهره‌وري اروپا«بهره‌وري درجه(ميزان) استفاده موثر از هريك از عوامل توليد
است» .... بطوركلي افراد بر اساس تئوري برابري آدامز كه يكي از تئوريهاي فرايندي ...

الگوی بلوغ قابلیت کارکنان (P-CMM) / 361639 - ویستا

1 فوریه 2009 ... و) قابلیتهای منابع انسانی در سطوح فردی‌، گروهی و سازمانی قابل سنجش و ارتقا
هستند. ... قابلیت(capability): سطح یا میزان دانش مهارت وتوانمندیهای فرایندی ... ای که
عملکرد واحد و فرد قابل اندازه گیری بوده ، عملکرد نسبت به هدفهای مورد ...

مدل بلوغ فرایند های کسب و کار از نگاهی دیگر Process Maturity Model ...

18 جولای 2017 ... اینکه ما ۵ سطح بلوغ داریم و اکثر سازمانهای ایرانی در سطوح بلوغ یک یا دو هستند و …
... در این چارچوب برای تعیین سطح بلوغ فرایندهای کسب و کار ، فرایندها از شش جنبه
مورد بررسی قرار می گیرند. ... و لذا یکی از جنبه های ارزیابی بلوغ یک فرایند میزان
اتوماسیون آن می باشد. ... مسئولیت هر فرد در فرایند شفاف باشد.

اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تاثیر آنها بر ...

اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تاثیر آنها بر سرآمدی و
تعالی سازمان در شرکت فولاد مبارکه.

مدل بلوغ فرایند های کسب و کار از نگاهی دیگر Process Maturity Model ...

18 جولای 2017 ... اینکه ما ۵ سطح بلوغ داریم و اکثر سازمانهای ایرانی در سطوح بلوغ یک یا دو هستند و …
... در این چارچوب برای تعیین سطح بلوغ فرایندهای کسب و کار ، فرایندها از شش جنبه
مورد بررسی قرار می گیرند. ... و لذا یکی از جنبه های ارزیابی بلوغ یک فرایند میزان
اتوماسیون آن می باشد. ... مسئولیت هر فرد در فرایند شفاف باشد.

الگوي بلوغ قابليت کارکنان - LinkedIn

1 نوامبر 2017 ... با توجه به نتايج به دست آمده چارچوب بلوغ فرايندها ارائه شد که با حمايت ... بهبود
سازماني استفاده شده است به گونه‌اي که از سال 2001 بيشترين ميزان ... به‌گونه اي که
عملکرد واحد و فرد قابل اندازه گيري بوده ، عملکرد نسبت به هدفهاي مورد ...

سطوح بلوغ ITIL - توانیر

تعیین معیاری برای سنجش جایگاه فعلی; تعیین روشی برای تصمیم گیری ... به
نحوه عملکرد و حرکت; تهیه ابزاری برای اندازه گیری میزان پیشرفت براساس اهداف ...
در قالب یک فرایند خاص و مشخص نمی باشد; فرایندهایی در سازمان شکل می گیرد ولی
هنوز ...

دانلود پاورپوینت کارایی بازار سرمایه

تحقیق درباره مسجد دژ مستحکم فرهنگ اسلام است

هيبنوتيزم

تحقیق درباره علم اسلامی،مدیریت اسلامی

سوره احزاب 32 ص

عنوان مقاله: Density of State (DOS) for Zig Zag, Chiral and Armchair SWCNTs and

190 رفتارسنجی و ارزیابی پایداری سد بتنی دو قوسی

مقاله 42 تحلیل حقوقی جرم سرقت

نمونه سوال فناوری اموزشی

190 رفتارسنجی و ارزیابی پایداری سد بتنی دو قوسی