دانلود رایگان


اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و - دانلود رایگاندانلود رایگان تعالی سازمان در گرو جهت گیریهای بهبود در همه زمینه ها و ابعاد سازمانی است. سرآمدی ابتدا نیازمند بلوغ سازمانی است، یعنی اینکه الگوی سرآمدی بر مبنای شکوفایی

دانلود رایگان
اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر سرآمدی و تعالی سازمان در شرکت فولاد مبارکه در سال 1389 ...چکیده
تعالی سازمان در گرو جهت گیریهای بهبود در همه زمینه ها و ابعاد سازمانی است. سرآمدی ابتدا نیازمند بلوغ سازمانی است، یعنی اینکه الگوی سرآمدی بر مبنای شکوفایی و بلوغ سازمانی مشروعیت پیدا می کند. تعیین سطح بلوغ، سازمان ها را قادر می سازد تا بتوانند حوزه های بهبود را تشخیص داده و اقدامات لازم را با توجه به سطح بلوغ سازمان برای بازنگری استراتژیهای سازمان انجام دهند. در این میان اندازه گیری سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر سرآمدی و تعالی سازمان در شرکت فولاد مبارکه در سال 1389 انجام گرفت که در آن از جامعه ي آماری مدیران و کارشناسان در دو گروه 140 و 95 نفری، به ترتیب 105 و 76 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از متون علمی و مشاوره خبرگان صنعت دو پرسشنامه به منظور اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر سرآمدی و تعالی سازمان طراحی گردید و پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss ، Minitab ، آزمون نرمالیتی کولموگروف - اسمیرنوف، آزمون تی، آزمون آنووا، آزمون توکی، ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. نتایج حاصل بیانگر این است که میزان بلوغ فردی ٪18/81 ( بلوغ اجتماعی ٪30/84، بلوغ عقلی ٪58/77، بلوغ حرفه ای ٪12/83 و بلوغ عاطفی ٪68/79 )، میزان بلوغ فرآیندی ٪48/62 (تعریف فرآیندها ٪14/63، طراحی فرآیندها ٪28/62، ارزیابی فرآیندها ٪24/61، بهبود مداوم فرآیندها ٪84/65، یکپارچگی میان فرآیندها ٪76/60، چابکی فرآیندها ٪76/58، نظام ها و سیستم های پشتیبانی کننده از فرآیندها ٪76/60، الگوبرداری از فرآیندهای سازمان های موفق ٪76/64، صاحبان فرآیندها ٪76/64)، میزان بلوغ سازمانی ٪32/67 (رهبری سازمان ٪54/63، فرهنگ سازمان ٪56/60، مهارتهای کارکنان سازمان ٪04/67، سیستم ها و نظام های سازمان ٪22/75، تغییر و تحول سازمانی ٪90/73، یادگیری سازمانی ٪92/63، ساختار سازمان ٪94/66) و بلوغ کلی ٪32/70 بدست آمد، علاوه بر این میزان تأثیر بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی بر سرآمدی و تعالی سازمان به میزان ٪86/47، ٪36/49 و ٪44/49 برآورد گردید.
کلمات کلیدی: بلوغ فردی، بلوغ فرآیندی، بلوغ سازمانی، توسعه منابع انسانی، مهندسی مجدد، سازمان یاد گیرنده، مدل بلوغ قابلیت کارکنان
مقدمه
در فرآیندبالندگی سازمان توجه به مقوله ي بلوغ از اهمیت ویژه ای برخودار است. بالندگی سازمان نیازمند وجود زیرساخت های مربوطه است، از آنجایی که هر گونه بالندگی و سرآمدی از کارکنان توسعه یافته شروع می شود بنابراین بایستی کارکنان به بلوغ برسند، تحول ذهنی روی فرآیندها، ساختارها و فرهنگ سازمانی اثر گذاشته و کل سازمان به بلوغ رقابتی دست می یابد. (سلطانی، 1387) تعیین سطح بلوغ سازمانی موجب می گردد سازمان ها نقاط قوت و ضعف خویش را تشخیص داده و با توجه به آنها استراتژیهای مناسب با سطح بلوغ سازمان تدوین نمایند. مدیران ارشد سازمان ها وقت، زمان و هزینه ي خود را صرف تدوین برنامه ي استراتژیک می کنند در حالی که اکثر آنها از عدم اجرای مطلوب استراتژیها سخن می گویند و این موضوع به علت عدم شناخت سطح بلوغ سازمانی و آشنا نبودن مدیران به نقاط قوت و ضعف بلوغ سازمانی در حین تدوین برنامه های استراتژیک سازمان می باشد. آنچه در این حین مهم است دارا بودن ابزاری برای اندازه گیری سطح بلوغ سازمان است. اندازه گیری میزان بلوغ سازمان جزو مباحثی می باشد که کمتر به صورت کلی به آن پرداخته شده است. با توجه به اهمیت بلوغ سازمانی و اندازه گیری آن، در تحقیق حاضر به اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی به صورت کلی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی پرداخته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه ي بلوغ سازمانی و ابعاد فردی، فرآیندی و سازمانی آن می توان به 8 مؤلفه به صورت خلاصه به عنوان نشانه ها و دستاوردهای بلوغ اشاره نمود: 1- توسعه پایدار سازمان 2- افزایش بهره وری 3- سرآمدی و تعالی سازمان 4- تعالی کارکنان 5- تعالی مشتری مداری 6- مزیت رقابتی 7- چابکی سازمان 8- افزایش قابلیت سازگاری سازمان. مزیت تحقیق حاضر این است که علاوه بر اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی، میزان تأثیر آنها نیز بر مؤلفه های هشتگانه بالا برآورد گردید.
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه تعالی سازمان در گرو جهت گیری های بهبود در همه ي زمینه ها و ابعاد سازمانی است. سازمان ها بر این حقیقت واقفند که تعالی سازمانی یک هدف ایستا نیست و با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی توان با اتکا به روش های سنتی حضوری موفق در صحنه های رقابت ملی و بین المللی داشت. برای اینکه بتوان در مسیر سرآمدی قرار گرفت و آن را دوام داد نیاز است که در زمینه ي الزامات آن کار نمود و در ابعاد مختلف آن به طور یکپارچه و عمیق برنامه ریزی نمود.
سرآمدی ابتدا نیازمند بلوغ سازمانی است، یعنی اینکه الگوی سرآمدی بر مبنای شکوفایی و بلوغ سازمانی مشروعیت پیدا می کند. بلوغ سازمانی نیازمند محیطی است که در آن بلوغ حاصل گردد. منظور از بلوغ سازمانی این است که فرآیند تحول در افراد، ساختار، فرهنگ و محصول به خوبی پیاده سازی و استقرار یابد و قابلیت سازگاری درونی و برونی سازمانی در سطح مطلوبی ایجاد گردد.
برای اینکه سازمان در مسیر سرآمدی قرار گیرد و بتواند آن را نگه دارد نیاز است که روی بلوغ در سطح فردی، فرآیندی و سازمانی کار نماید. تحقیقاتی که تا به حال روی بلوغ سازمانی انجام شده تنها به یکی از جنبه های بلوغ پرداخته است، در صورتی که در پژوهش حاضر بلوغ سازمان از لحاظ کلی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و از این لحاظ دارای نوآوری می باشد. اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی مشخص می کند که سازمان در کدام یک از جنبه های بلوغ دارای قوت و در کدام یک دارای ضعف می باشد و این مسأله به سازمان کمک می کند تا جهت رسیدن به یک بلوغ سازمانی کامل جنبه هایی که در آن بلوغ در سطح پایین تری قرار دارد بهبود داده و به یک سازمان کاملاً بالغ تبدیل شود که نتیجه ي آن رسیدن به تعالی و سرآمدی سازمان می باشد.
1-2- بيان مسأله برای اینکه سازمان در مسیر سرآمدی قرار گیرد و بتواند آن را نگه دارد، نیاز است که روی بلوغ در سطح فردی، فرآیندی و سازمانی کار نماید. بلوغ فردی خمیرمایه ي سرآمدی سازمانی محسوب می گردد. بلوغ فردی در سازمان زیربنای بالندگی های دیگر است. بلوغ کارکنان از مفروضات ذهنی شروع می شود و با تغییر باورها و نگرش ها تکامل می یابد. از طریق بلوغ فردی می توان در ماهیت سازمان تحول ایجاد نمود. برای اینکه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ساختارهای بالغ می باشد. گاهی اوقات ساختارهای نامناسب مانع جاری شدن آثار تحولات ذهنی می گردد بنابراین لازم است در ساختارها و فرآیندهای سازمان نیز به صورت متوازن تحول و بلوغ ایجاد شود. با بلوغ فرآیندی می توان ساختارها، روشها و فرآیندها را چابک، به روز و ساده نمود و قابلیت سازگاری سازمان را افزایش داد، پس از بلوغ فرآیندی می توان شاخص های بلوغ سازمانی را ایجاد نمود. بلوغ و بالندگی سازمانی عبارت است از کوشش برنامه ریزی شده برای پدید آوردن نوعی از تحول که هدف آن یاری دادن به اعضای سازمان هاست تا بتوانند کارهایی را که موظف به انجام دادن آن هستند به صورتی بهتر از پیش به انجام برسانند. با ایجاد بلوغ فردی می توان به تعالی کارکنان رسید و از طریق بلوغ فرآیندی می توان به تعالی مشتری مداری توجه و با بلوغ سازمانی می توان چتر جامعی از سرآمدی در کل سازمان ایجاد نمود.
با توجه به مطالب بالا و مشخص نبودن سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و نبود شاخص های مناسب برای اندازه گیری آنها و وجود تنگنا در مورد برنامه ریزی و تصمیم گیری متناسب با سطح بلوغ سازمان، ارائه شاخص ها و سنجه های مناسبی که بتوان به وسیله آنها سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی را مشخص کرد کمک شایانی به مدیران و برنامه ریزان استراتژیک در سازمان جهت اخذ تصمیمات مناسب با سطح بلوغ سازمان می نماید. بر این اساس تحقیق حاضر با عنوان تعیین سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگوی تلفیقی P-CMM و الگوی سه بعدی بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه انجام شد.
1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به طور کلی اهمیت تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- کمک به تعیین شاخص های بلوغ فردی
2- کمک به تعیین شاخص های بلوغ فرآیندی
3- کمک به تعیین شاخص های بلوغ سازمانی
4- کمک به مدیران سازمان جهت شناخت سطح بلوغ سازمان
5- کمک به برنامه ریزان استراتژیک جهت تنظیم استراتژی های مناسب با سطح بلوغ سازمان
6- کمک به تدوین برنامه های عملیاتی برای بهبود سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی
7- کمک به ایجاد همسویی بین بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی
1- 4- اهداف تحقیق
1. ارائه ي الگوی تلفیقی اندازه گیری بلوغ سازمانی با مؤلفه های مدل بلوغ قابلیت کارکنان و الگوی سه بعدی جهت تعیین سطح بلوغ سازمانی
2. اندازه گیری سطح بلوغ فردی در شرکت فولاد مبارکه
3. اندازه گیری سطح بلوغ فرآیندی در شرکت فولاد مبارکه
4. اندازه گیری سطح بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه
1-5- پرسش اصلي تحقيق الف) پرسش هاي اصلي تحقيق :
1. الگوی تلفیقی اندازه گیری بلوغ سازمانی با مؤلفه های مدل بلوغ قابلیت کارکنان و الگوی سه بعدی چیست؟
2. میزان بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه به چه میزان می باشد؟
3. شاخص های الگوی تلفیقی بلوغ در شرکت فولاد مبارکه کدامند؟
ب) پرسش هاي فرعي تحقيق :
1. شاخص های بلوغ فردی در شرکت فولاد مبارکه کدامند؟
2. شاخص های بلوغ فرآیندی در شرکت فولاد مبارکه کدامند؟
3. شاخص های بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه کدامند؟
1-6- واژگان كليدي - بلوغ فردی[1]: بلوغ فردی در سازمان زیربنای بالندگی های دیگر است. بلوغ کارکنان از مفروضات ذهنی شروع می شود و با تغییر باورها و نگرشها تکامل می یابد. بلوغ فردی موجب به وجود آمدن کیفیت خودکارآمدی در افراد می شود. خودکارآمدی توان سازنده ای است که بدان وسیله مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به گونه ای اثربخش سازمان دهی می شود. (سلطانی، 1387)
- توسعه منابع انسانی[2]: توسعه منابع انسانی مجموعه ای از فعالیتها در جهت کسب نتایج فردی و سازمانی مطلوب است. (والتون، 1384) فعالیتی که در کوتاه مدت یا بلند مدت بتواند ظرفیت آگاهی پایه، تخصص، بهره وری و رضایت برای منافع سازمانی یا فردی، جامعه و ملت یا بشریت را توسعه دهد. (سوآن سان و هالتون[3]، 2001)
- بلوغ فرآیندی[4]: برای این که بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ساختارهای بالغ می باشد. گاهی اوقات ساختارهای نامناسب مانع جاری شدن آثار تحولات ذهنی می گردد. بنابراین لازم است در ساختارها و فرآیندهای سازمان نیز به صورت متوازن تحول و بلوغ ایجاد شود. با بلوغ فرآیندی می توان ساختارها، روشها و فرآیندها را چابک، به روز و ساده نمود و قابلیت سازگاری سازمان را افزایش داد. (سلطانی، 1387)
- مهندسی مجدد[5]: مهندسی مجدد بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآيندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در عملکرد بر اساس معیارهایی نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است. (همر و چمپی، 2001) داونپورت در سال 1993 مهندسی مجدد را تجزیه، تحلیل و طراحی جریان های کاری و فرآیندهای درونی و بین سازمانی تعریف کرده است.
- سازمان یاد گیرنده[6]: سازمانی است که بیشتر از رقبای خود، آمادگی و قابلیت فراگیری داشته باشد و سریع تر یاد بگیرد. (سنگه[7]، 1990) گاروین[8] (1993)، سازمان یاد گیرنده را سازمانی می داند که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاههای جدید باشد.
- مدل بلوغ قابلیت کارکنان[9]: الگوی بلوغ قابلیت های افراد نقشه و راهنمایی است برای تشخیص، طراحی و پیاده سازی فرایندهای مرتبط با منابع انسانی که به طور مستمر منجر به ارتقاء قابلیتهای منابع انسانی می شود. از آنجا که یک سازمان نمی تواند تمام بهترین فعالیتها را در مدت بسیار کوتاهی پیاده سازی کند، مدل بلوغ قابلیت کارکنان آنها را در 5 سطح بلوغ و 22 نواحی فرایندی ارائه می کند. هر سطح مدل بلوغ قابلیت کارکنان تحول بی نظیری در فرهنگ سازمان بوسیله تجهیز آن با فعالیتهای قدرتمند زیادی جهت جذب، توسعه، سازماندهی، انگیزش و نگهداری نیروی کار بوجود می آورد. (تورتکن و دمیررز[10]، 2004)
- بلوغ سازمانی[11]: بلوغ و بالندگی سازمانی عبارت است از کوشش برنامه ریزی شده برای پدید آوردن نوعی از تحول که هدف آن یاری دادن به اعضای سازمان هاست تا بتوانند کارهایی را که موظف به انجام دادن آن هستند به صورتی بهتر از پیش به انجام برسانند. (سلطانی، 1387)
[1]- Individual Maturity
[2]- Human Resource Development
[3]- Swanson & Holton.
[4]- Procedural Maturity
[5] - Reengineering
[6]- Learning Organization
[7]- Senge
[8]- Garvin
[9]- People- Capability Maturity Model (p-cmm)
9- Turetken &, Demirors
1- Organizational Maturity


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اندازه گیری میزان بلوغ فردی


فرآیندی و سازمانی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


با رويكرد جايسه جهاني سنجش راهبردي مديريت دانش در ... - بهبود مدیریت

دانش فردی و گروهی : بینش و بصیرتی که برای فرد در جریان ساری و جاری ساختن
فعل، ... دانش، تعیین و اجرای سیاستهای امنیتی کارا، خلق و ایجاد رویهها و فرآیندهای
کلی، ... ارزیابی سازمانها از نظر سطح بلوغ و میزان آمادگی برای به کارگیری مدیریت
دانش ...

ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﺑﯿ

22 دسامبر 2013 ... ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﻮع، اﻧﺪازه، ﺳـﺎﺧﺘﺎر و. ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ، ﺑﺮاي. ﻣﻮﻓﻖ. ﺑﻮدن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
..... ﺳﻮي اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣـﯽ. ﮐﻨـﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي ﺑﻬﯿ ... ﺗﻌﻬﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰان. ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﺳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ.

تعیین و ارزیابی شاخص های کارایی نسبی ادارات امور مالیاتی شهر و ...

ایجاد یک سازمان بهره ور ميسر نخواهد شد مگر آنکه به كسب و كار آن از منظر ميزان
پيشرفت و ... سازمانی كارایی است و بهبود آن مستلزم اندازه گيری است و از این رو
سازمان بدون ... منحصر به فرد و نيازهای آن سازمان موضوعی است كه بکارگيری
بيشتری را می طلب ..... تصميم گيری چند معياره، آنتروپی، تاكسونومی عددی، اعداد
شاخص فرایند سلسله ...

پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان ...

31 جولای 2018 ... نام: پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر
سرآمدی و تعالی سازمان. رشته: پرسشنامه. گروه: مدیریت صنعتی.

مبانی سازمان و مدیریت

گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای
نیل ... فرآیند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد
کلیه منابع ... نقش یعنی الگوهای رفتاری مورد انتظار از هر فرد در یک واحد اجتماعی. .....
رابطه بین میزان تولید، و هزینه درآمد ناشی از آن را در سازمان نشان می‌دهد و به مدیر امکان ...

دانلود فايل : km۲۲.pdf ( ۲۱۶۸KB ) - شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدل بلوغ مدیریت دانش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مدل ارزیابی ... مدل
APQC، شامل چهار بعد (معیار) راهبرد، کارکنان، فرایند و مدیریت محتوا و فناوری
اطلاعات است. .... در سازمان هایی با سطوح بلوغ کمتر، جریان دانش از طریق تعاملات غیر
رسمی و بین فردی اداره ... هر چه سطح بلوغ افزایش یابد، سازمان ها اندازه گیری ها را
استاندارد.

الگوي بلوغ قابليت کارکنان - انجمن شرکت هاي صنعت پخش

14 ژوئن 2011 ... با توجه به نتايج به دست آمده چارچوب بلوغ فرايندها ارائه شد که با حمايت ... بهبود
سازماني استفاده شده است به گونه‌اي که از سال ۲۰۰۱ بيشترين ميزان ... به‌گونه اي که
عملکرد واحد و فرد قابل اندازه گيري بوده ، عملکرد نسبت به هدفهاي مورد ...

اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر ...

2 ا کتبر 2018 ... در این میان اندازه گیری سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی از اهمیت ... اندازه گیری
میزان بلوغ فردی،,میزان تأثیر آنها بر سرآمدی,دانلودپایان نامه,word.

تأثیر بلوغ سازمانی بر سر آمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه - پایگاه ...

ایرج سلطانی,ریحانه بهرامی نژاد جونقانی ; مجله: مطالعات مدیریت، بهبود و تحول ;
تابستان و پاییز 1389 - شماره 62 ;

پرسشنامه بلوغ سازمانی - مادسیج

24 فوریه 2015 ... پرسشنامه بلوغ سازمانی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ
سازمانی بکار می رود. ... بلوغ فردی خمیرمایه ی سرآمدی سازمانی محسوب می گردد. ...
برای اینکه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ... از درجه
ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری ...

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اشتراک دانش بین سازمان‌های همکار و رتبه

رتبه اول و میزان ابهام در دانش رتبه آخر عوامل مؤثر، قرار دارند. واژگان کلیدی: اشتراک
.... استفاده بهینه از دانش فردی و گروهی برای دستیابی به چشم انداز خود که در واقع همان
... ارائه میدهد: مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن، سازمانها در زمینه یادگیری ...
فکری شان را به دست آورند، توسعه دهند، اندازه گیری کنند، توزیع کنند و بازدهی از آن.

اصل مقاله (5285 K) - سیاست نامه علم و فناوری

و استراتژی های فناوری اطلاعات بر میزان موفقیت شرکت های بیمهای اندازه گیری و مورد
بررسی قرار گیرد. در این مطالعه، میزان بلوغ همراستایی استراتژیک در ۱۹ شرکت
بیمه ای فعال، بر اساس مدل لوفتمن (۲۰۰۰)، .... قرار می دهد (سالک فرد، فراهی و وحدت،
۱۳۸۹). همانطور که .... همراستایی استراتژیک تأثیر مثبتی بر عملکرد فرآیند [سازمان
دارد.

به کارگیری مدل بلوغ قابلیت‌های بازاریابی به منظور ارزیابی ...

به این منظور، مدل بلوغ فرآیندی پنج سطحی استفاده شده است. ... مشخص شود؛ 2-
فرآیندهای قادر و توانمند نمیتوانند ماندگار باشند، مگر اینکه سازمان به اندازه ...
سازمان‌هایی که در این سطح قرار می گیرند، سازمان‌هایی هستند که تمام فرایندهای اصلی و
... 1) ما سندی با عنوان استراتژی بازاریابی داریم؛ 2) ما شخصی را در سازمان به عنوان
مدیر / رهبر ...

مقاله کنفرانس: تعیین سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگی تلفیقی P ...

سرآمدی و تعالی سازمان نیازمند بلوغ سازمانی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی است
. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی شرکت فولاد مبارکه در سال ...

مقاله کنفرانس: تعیین سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگی تلفیقی P ...

سرآمدی و تعالی سازمان نیازمند بلوغ سازمانی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی است
. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی شرکت فولاد مبارکه در سال ...

اصل مقاله (5285 K) - سیاست نامه علم و فناوری

و استراتژی های فناوری اطلاعات بر میزان موفقیت شرکت های بیمهای اندازه گیری و مورد
بررسی قرار گیرد. در این مطالعه، میزان بلوغ همراستایی استراتژیک در ۱۹ شرکت
بیمه ای فعال، بر اساس مدل لوفتمن (۲۰۰۰)، .... قرار می دهد (سالک فرد، فراهی و وحدت،
۱۳۸۹). همانطور که .... همراستایی استراتژیک تأثیر مثبتی بر عملکرد فرآیند [سازمان
دارد.

کارکنان سازمانی بلوغ درجه و سازمانی یادگیری ابعاد بین رابطه بررسی ...

اندازه. گیری. قابلیت. یادگیری. در سازمان. و. یا. مکانیزم. های. یادگیری. در سازمان. را
..... بلوغ. فردی. بر. سرآمدی. سازمانی. 36. /. 12. ،%. میزان. تاثیر. بلوغ. فرآیند. 06.

ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازي به منظور سنجش آمادگي سازمان ...

مناس ب و پیش نیازهاي الزم براي استفاده از چنین فرایندي و میزان بلوغ و تناسب آن
ها در .... :4و گروهي 3دانش فردي ... دانش و اندازه گیري و ارزیابي دانش سازماني است.

های مدیریت منابع انسانی فرایند ارزیابی بلوغ مدل فیلیپس براساس

ها نشان داد میانگین کلی بلوغ. فرایند. های مدیریت منابع انسانی سازمان، در سطح دو.
است. فرایند. نظام ... فرد بیمار است )آزادی. خواه. سلیمی،. 1331. (. ... فرایند. ارزیابی
شامل مراحل مشابهی نظیر. : تعیین اهداف، جلب تعهد، انتخاب شاخص. ها،. اندازه ...... نه با
کارکنان برگزار می. کنند. میزان و نحوه استفاده از. فرایند. اندازه. گیری می. شود ولی ...

پرسشنامه بلوغ سازمانی - مادسیج

24 فوریه 2015 ... پرسشنامه بلوغ سازمانی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ
سازمانی بکار می رود. ... بلوغ فردی خمیرمایه ی سرآمدی سازمانی محسوب می گردد. ...
برای اینکه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ... از درجه
ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری ...

ظپط§غŒظ„ ط§طµظ„ط§طط§طھ ظ…ظ‚ط§ظ„ظ - فصلنامه مطالعات ملی ...

14 ا کتبر 2018 ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ، ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺘﮑﺎرات ... ﻫﺎي ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي داﻧﺸﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ،. ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻧﻮآوري، ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ... ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ
و اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮ. ﯾﺖ داﻧﺶ در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦدر. ﺪلﻣ ..... ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، و ﺧﻠﻖ. داﻧﺶ و ﻧﻮآوري ﻣﻮرد ...

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻴﺰان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي راﻫﺒﺮ - مجله پیاورد سلامت

1388. ،. 46-38. ﻣﻴﺰان. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ.
ﻣﻮﻧﺎ زﻫﺎوي. 1* ... ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻣﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺪان ﭘﺮد. اﺧﺘﻪ ﺷﻮد ....
ﻣﻴﺰان ﺑﻠﻮغ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و. 35-30. ﻣﻴﺰان. ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه را ﻣﻲ. ﺳﻨﺠﻨﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن. اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا.
30 ... ﺳﺎزﻣﺎن. ؛ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﻣﺘﻴﺎزي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗ. ﺼﻤﻴﻢ.
ﮔﻴﺮي.

بهره وری نیروی انسانی - مدیریت منابع انسانی

هرسی و گلداسمیت، 3 این مدل را به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات ....
رضایت تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازها و سرشتهای فردی. .... 7-
تعريف آژانس بهره‌وري اروپا«بهره‌وري درجه(ميزان) استفاده موثر از هريك از عوامل توليد
است» .... بطوركلي افراد بر اساس تئوري برابري آدامز كه يكي از تئوريهاي فرايندي ...

پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان ...

31 جولای 2018 ... نام: پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر
سرآمدی و تعالی سازمان. رشته: پرسشنامه. گروه: مدیریت صنعتی.

اصل مقاله - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

عملکرد منابع انسانی فرآیند بسیار ارزشمندی است که با اجرای آن،. منابع انسانی می ...
برخی ارزیابی عملکرد کنونی با گذشته فرد با توجه به معیارهای او تعریف. کرده اند
۱۸ در ... مدیران به واسطهی ابزار ارزشیابی عملکرد، شناختی از میزان کارایی و. توانایی
های .... فقط هزینه وارد بر سازمان اندازه گیری می شود و از ارزش کارمند. برای سازمان ...

اصل مقاله (4588 K) - مطالعات مدیریت صنعتی

عملیاتی و اجرایی مناسب برای تعیین میزان همراستایی اهداف فردی و سازمانی. طراحی
شود. ... فرآیندهای کاری کلیدی با هم در راستای تحقق سود، منافع و رشد جهت گیری. می
نمایند. .... مدل بلوغ همراستایی استراتژیک، مدل همراستایی استراتژیک / فرهنگی، مدل.

متن کامل (PDF)

براي بهبود فرآیندهاي راهبري، چارچوب کار حرفه اي بین المللي حسابرسي داخلي )
IPPF( ... پژوهش حاضر، میزان آشنایي و استفاده حسابرسان داخلي ایران از چارچوب هاي
بین ... که سازمان در آن عمل مي کند، شناسایي ذینفعان کلیدي و نیازهاي آنها، و تعیین ...
منظور توسعه یک مدل بلوغ سازماني خاص، مدیر ارشد حسابرسي داخلي )CAE (، باید مدل
هاي.

ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه در ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤ

ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ... ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺪل. ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع
ﭘﺮوژه. ﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده .... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻻزم و
ﻣﻠﺰوﻣﺎت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ﺷﻜﻞ (. 3. ) ..... ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ، اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي، و
... ﻫﺎي ﻓﺮدي. 1. ) ﻛﺎر ﺗﻴﻢ ﻣﺤﻮر (ﺿﻌﻴﻒ). 2. ) ﺗﻼش ﺗﻴﻢ ﭘﺮوژه در اﻧﺠﺎم. ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ. 1. ) ﻛﺎر ﺗﻴﻢ ﻣﺤﻮر (
ﻣﺘﻮﺳ ...

گروه كارشناسان ايران - ارزیابی عملکرد

ارزيابي عملکرد فرايندي است که به سنجش و اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و قضاوت ...
منظور از اثربخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه‌ها با ويژگي کارا بودن فعاليت‌ها و
عمليات است. ... در اروپا نيز نظام ارزيابي عملكرد به صورت رسمي در سطح فردي و
سازماني از سال ... در غير اين صورت آگاهي و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ
نخواهد رسيد.

ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ : ﺩﺭ ...

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺑﻠﻮﻍ ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺪﻟﻬﺎ
ﺟﻬـﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ .... ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ، ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺳﺖ .
..... ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﻇﺎﻳﻒ · ﻓﻘﺪﺍﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﻄﺢ ۱ · ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ .

گرا ميت بر معماري سرویس ک براي بلوغ حا مدلي جدید ... - مجله محاسبات نرم

چکیده: امروزه سازمانها برای حاکمیت مؤثر معماری سرویس گرای خود نیازمند یک مدل بلوغ
حاکمیت مناسب اند،. به گونه ای که ... در این مقاله، با بهره گیری از مدل بلوغ فرایندی
حاکمیت که یکی از مدل های ... مذکور می توان تا حدودی به اهمیت وافر تعیین سطوح بلوغ
..... در واقع منظور از پایایی این تجزیه و تحلیل میزان اهمیت شاخص های مدل با توجه به.

پرسشنامه بلوغ سازمانی - مادسیج

24 فوریه 2015 ... پرسشنامه بلوغ سازمانی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ
سازمانی بکار می رود. ... بلوغ فردی خمیرمایه ی سرآمدی سازمانی محسوب می گردد. ...
برای اینکه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ... از درجه
ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری ...

بلوغ فرآیندهای کسب‌وکار و سطوح آن

12 ژانويه 2017 ... هر سازمان فعالیت‌های خود را در قالب فرآیندهایی به صورت مرحله به مرحله و با ... بلوغ
یک فرآیند کسب‌وکار شاخصی است برای تشخیص میزان تکامل ... در این فرآیندها
ارتباط میان کارکردها ضعیف و اثربخشی فرآیند به‌کلی وابسته به فرد است. ... و
اهداف فرآیند در حال تحلیل هستند تا موفقیت و بهبود آنها اندازه‌گیری شود.

عبداله پور - فصلنامه علوم و فنون نظامی

استفاده از روشهای آمار توصیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ... های نهفته
بیشترین استفاده را به عمل آورد، به همان اندازه امکان رشد و توسعه را برای. سازمان
میسر خواهد ... گیری و اعتبار یابی» توانمندسازی روانشناختی را از دیدگاه کارمندان
مورد بررسی قرار داد و .... بلوغ فردی در سطوح مختلف سازمانی بلوغ فرآیندها و ساختار
سازمان را به.

ITIL

15 آوريل 2009 ... ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ (. 2. ) ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻠﻮﻍ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺯ .... ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺃﺕ ...
ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ...

مدل بلوغ امنیت اطلاعات ISM3 - آکادمی باتیس

... مدیریت پروژه · دوره‌های چارچوب چابک اسکرام · دوره‌های مدیریت کسب و کار · دوره‌های
مهارت‌ فردی ... بدون استفاده از مدل بلوغ، تصمیم گیری درباره وضعیت فعلی امنیت
سازمان و ... با متدولوژی‌ها و معیارهای اندازه گیری بلوغ امنیت اطلاعات سازمان آشنا می
شوند. ... بکارگیری معیارهای سنجش میزان بلوغ فرآیندهای امنیت اطلاعات و اهداف
امنیتی ...

اصل مقاله (4588 K) - مطالعات مدیریت صنعتی

عملیاتی و اجرایی مناسب برای تعیین میزان همراستایی اهداف فردی و سازمانی. طراحی
شود. ... فرآیندهای کاری کلیدی با هم در راستای تحقق سود، منافع و رشد جهت گیری. می
نمایند. .... مدل بلوغ همراستایی استراتژیک، مدل همراستایی استراتژیک / فرهنگی، مدل.

پورتال-اصلی-صفحه اصلی/برنامۀ امنیت اطلاعات - شرکت کاشف

9 نوامبر 2016 ... در پایان نیز راهکارهای سنجش بلوغ فرآیندهای مذکور بر اساس مدل بلوغ CMMI تبیین
گردیدهاند. ... نقطۀ شروع تدوین برنامۀ امنیت اطلاعات، تعیین نوع نگرش سازمان به ... و
پیشرفت برنامۀ امنیت اطلاعات در سازمان و میزان همراستایی آن با کسب وکار؛ .... مقامها
را به دست آورد و سپس فردی مناسب برای مدیریت پروژه انتخاب کرد ...

پورتال-اصلی-صفحه اصلی/برنامۀ امنیت اطلاعات - شرکت کاشف

9 نوامبر 2016 ... در پایان نیز راهکارهای سنجش بلوغ فرآیندهای مذکور بر اساس مدل بلوغ CMMI تبیین
گردیدهاند. ... نقطۀ شروع تدوین برنامۀ امنیت اطلاعات، تعیین نوع نگرش سازمان به ... و
پیشرفت برنامۀ امنیت اطلاعات در سازمان و میزان همراستایی آن با کسب وکار؛ .... مقامها
را به دست آورد و سپس فردی مناسب برای مدیریت پروژه انتخاب کرد ...

تاثير بلوغ سازماني بر سرآمدي سازمان در شرکت فولاد مبارکه

بر اساس مطالعات انجام شده در زمينه بلوغ سازماني و ابعاد فردي، فرآيندي و سازماني آن
مي توان به ... پژوهش حاضر با هدف اندازه گيري ميزان تاثير بلوغ سازماني بر هر يک از
...

متن کامل (PDF)

براي بهبود فرآیندهاي راهبري، چارچوب کار حرفه اي بین المللي حسابرسي داخلي )
IPPF( ... پژوهش حاضر، میزان آشنایي و استفاده حسابرسان داخلي ایران از چارچوب هاي
بین ... که سازمان در آن عمل مي کند، شناسایي ذینفعان کلیدي و نیازهاي آنها، و تعیین ...
منظور توسعه یک مدل بلوغ سازماني خاص، مدیر ارشد حسابرسي داخلي )CAE (، باید مدل
هاي.

مدل بلوغ امنیت اطلاعات ISM3 - آکادمی باتیس

... مدیریت پروژه · دوره‌های چارچوب چابک اسکرام · دوره‌های مدیریت کسب و کار · دوره‌های
مهارت‌ فردی ... بدون استفاده از مدل بلوغ، تصمیم گیری درباره وضعیت فعلی امنیت
سازمان و ... با متدولوژی‌ها و معیارهای اندازه گیری بلوغ امنیت اطلاعات سازمان آشنا می
شوند. ... بکارگیری معیارهای سنجش میزان بلوغ فرآیندهای امنیت اطلاعات و اهداف
امنیتی ...

ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ - دانشگاه صنعتی شاهرود

ﻧﻔﺮ ارزﯾﺎب ارﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ .... ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. رﻫﺒﺮی.
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮی. ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و. اﺳﺘﺮاﺗﮋی. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و .... ﺳﻄﻮح ﻓﺮدی، ﺗﯿﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اداره
ﮐﺮده، ..... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺘﺮازان. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﻼش زﯾﺎد. ﺗﻼش ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺗﻼش ﮐﻢ. ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﯿﺰان.
ﺗﻼش ...

مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه

اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ دوﻟﺖ در اراﺋﻪ. اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ دوﻟﺖ ﺳﻴﺎر اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ،
اراﺋﺔ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻠﻮغ دوﻟﺖ .... ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ..... ﻃﺮاﺣﻲ
ﭘﺎﻳﮕﺎه. اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ. ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﺑﺮاي. اﺑﺰار ﺳﻴﺎر. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﻔﺎف. ﺳﺎزي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ.

های فناوری اطالعات با رویکرد چارچوب مدیریت کیفیت پروژه محور فرایند

های فناوری اطالعات ارائه نشده است که بتواند ضمن تعیین. فرايندهای ... جهت سنجش
میزان بلوغ. سازمان. های. ارائه دهنده. نرم. افزار. به وزارت دفاع آمريکا. تحت عنوان.

پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان ...

31 جولای 2018 ... نام: پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی و میزان تأثیر آنها بر
سرآمدی و تعالی سازمان. رشته: پرسشنامه. گروه: مدیریت صنعتی.

مدل بلوغ مدیریت اطلاعات سازمانی گارتنر - فابک

26 ا کتبر 2016 ... همچنین در سال 2016 ، گارتنر مدل بلوغ مدیریت اطلاعات سازمانی را با تاکید بر ... هیچ
فرد و یا نهادی مسئولیت تشخیص و حل مسائل مربوط به مدیریت ... خبری از کنترل
هزینه ها و مانیتورینگ عملکرد سیستم نیست و کسی نمی داند چه میزان زمان و هزینه ....
می توانند اندازه گیری و پیشرفت خود را از طریق فرآیندهای کسب و کار ...

برگزاری کارگاه پایش، اندازه‌گیری و ارزیابی بلوغ فرآیندها در شهرداری ...

کارگاه پایش، اندازه‌گیری و ارزیابی بلوغ فرآیندها روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۵ در محل ...
خاص به نحوه پایش و اندازه‌گیری فرآیندها و ارزیابی میزان بلوغ فرآیندها اختصاص
یافته بود. ... در بخش دوم کارگاه نیز نحوه سنجش سطح بلوغ فرآیندهای سازمانی و مدل‌های
...

پورتال-اصلی-صفحه اصلی/برنامۀ امنیت اطلاعات - شرکت کاشف

9 نوامبر 2016 ... در پایان نیز راهکارهای سنجش بلوغ فرآیندهای مذکور بر اساس مدل بلوغ CMMI تبیین
گردیدهاند. ... نقطۀ شروع تدوین برنامۀ امنیت اطلاعات، تعیین نوع نگرش سازمان به ... و
پیشرفت برنامۀ امنیت اطلاعات در سازمان و میزان همراستایی آن با کسب وکار؛ .... مقامها
را به دست آورد و سپس فردی مناسب برای مدیریت پروژه انتخاب کرد ...

ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ - دانشگاه صنعتی شاهرود

ﻧﻔﺮ ارزﯾﺎب ارﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ .... ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. رﻫﺒﺮی.
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮی. ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و. اﺳﺘﺮاﺗﮋی. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و .... ﺳﻄﻮح ﻓﺮدی، ﺗﯿﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اداره
ﮐﺮده، ..... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺘﺮازان. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﻼش زﯾﺎد. ﺗﻼش ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺗﻼش ﮐﻢ. ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﯿﺰان.
ﺗﻼش ...

اصل مقاله (192 K)

ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎ. ﺟﯽﺧﺮوو. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. درو. ﻣﺮﺣﻠﻪ. ي. ﺑﻌﺪ. وﺿﻌﯿﺖ. اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ .... ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ. (. ﻧﯿﻞ. 1. ،. ).2005. ﭘﮋوﻫﺶ ... ﭘﺬﯾﺮ، ﺑﻠﻮغ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، .....
ﻓﺮدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن. -. ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ. : اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن. -. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ...

الگوي بلوغ قابليت کارکنان (P-CMM)

آنها را در 5 سطح بلوغ و22ناحيه فرايندي ارائه مي دهد هرسطح (P-CMM) تحول بي ...
قابليتهاي منابع انساني در سطوح فردي گروهي وسازماني قابل سنجش وارتقاء هستند. ...
به عبارت ديگر ميزان آمادگي سازمان براي انجام فعاليتهاي کليدي را نشان مي دهد. ... واحد
وفرد قابل اندازه گيري بوده ، عملکرد نسبت به هدفهاي مورد بحث قرار گرفته بطور
مستمر ...

پروژه آماده صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری

تحقیق درباره اثرات كاهش نزولات جوي بر چرخه زيست

348 تحلیل غیرخطی یك پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه

طرح توجيهي پرورش شتر مرغ

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

طرح جابر آماده پنجم دبستان ریخته گری به همراه

تحقیق رایانه ای

دو عدد پاورپوینت مربوط کانسارهای طلای کوهزایی

ارزيابي(مديريت) عملكرد

آموزش اکسل : نمایش پشت صحنه