دانلود رایگان


آسانسور - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 6آسانسور: پیشینه: ازبررسیمعماریساختمان‌هادرگذشتهمی‌توانفهمیدکهدرگذشتهتوانساختساختم

دانلود رایگان
آسانسورفرمت فایل: ورد - Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
آسانسور: پیشینه: ازبررسیمعماریساختمان هادرگذشتهمی توانفهمیدکهدرگذشتهتوانساختساختمان هایبلندوچودداشته استولیشایددلیلاینکهچرااینکارچندانرواجنداشته،وجودپله هایبسیاربوده باشد. اینمشکلهمچنانپابرجابودتااینکهیکمکانیکآمریکاییبهنامالیشاگونوذاتیسایمنیرادربالابربابهکارگیریچرخیضامن دارکهدرصورتپاره شدنطناب،اندکیپسازسقوطبالابررامتوقفمی کرد،فراهمکرد. ایناختراعکهدرسال ۱۸۵۴ درنمایشگاهیدرنیویورکپرده برداریشد،مقدمه ایبرایکاربردگستردهٔبالابربود.[۲] اصولعملکرد: یکآسانسوربرقیبانیرویمحرکهکششیدارایاتاقکیاستکهازکابلهایفولادیآویزاناستواینکابلهابررویقرقرهمحرکشیاردارحرکتمیکنند. کابلهایفولادیازیکطرفبهبالایاتاقکوازطرفدیگربهقابوزنهتعادلمتصلمیشوند. وزنهتعادلازمیزانباررویموتورالکتریکیبهاندازهاختلافوزنموجودمیاناتاقکهمراهبابارووزنهتعادلیااصطکاککممیکند. ایناختلافوزنرا ((بارغیرمتعادل)) می نامند. وزنهتعادلمعمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصدوزناتاقکبهعلاوهبارآنواصطکاکوزندارد. اصطکاکمعمولاً ۲۰ درصدوزنهتعادلاست. شکلهایکابلکشی: ۱) کششتکرشتهای: اینشکلازکابلکشیمعمولاًهمراهباماشینهایگیربکسیبهکارمیرود،اماازآنمی توانبرایماشینهایبدونگیربکسباسرعتهایپایینتر ۷۵/۱ تا ۵/۲ متربرثانیهنیزاستفادهکرد.درایندوحالتمعمولاًزاویهتماسکابلفولادیباقرقرهمحرکبهترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است. قرقرهمحرکبهندرتازچنانقطریبرخورداراستکهدرفاصلهمیانیمرکزاتاقکووزنهتعادلقرارگیرد،بههمیندلیلاستفادهازقرقرهانحرافضرورتپیدامیکند. ۲) کششدورشتهای: چوناستفادهازقرقرهانحرافخطرلغزشکابلفولادیرادرنتیجهکاهشسطحاصطکاککابلباقرقرهمحرکافزایشمیدهد،میتوانازقرقرهدورشتهایاستفادهکرد.ازاینروشدرآسانسورهایپرسرعتوسنگینباراستفادهمیشود. ۳) کابلکشی ۲به ۱ : ازاینروشگاهیبههمراهماشینهایگیربکسیدرسرعتهایپایینتراتاقکیعنیدرحدود ۷۵/۱ تا ۳ متربرثانیهاستفادهمیشود.دراینحالتسرعتاتاقکووزنهتعادلنصفسرعتمحیطیقرقرهمحرکاستواینباررویقرقرهرابهنصفکاهشمیدهدوامکاناستفادهاز موتورهایپرسرعترافراهممیسازدکهنسبتبهموتورهایکمسرعتارزانتراند. ۴) کابلکشی ۳به۱: ازایننوعکابلکشیبرایآسانسورهایسنگینکالادرمواردیاستفادهمیشودکهبایدتوانموتوروفشارروییاتاقانهاراکمکرد. ۵) کابلهایتوازن: درساختمانهایبلندبالاترازدهطبقه،بارکابلفولادیکهدرحینحرکتاتاقکازآنبهوزنهتعادل(وبرعکس)منتقلمیشودمقدارقابلتوجهیاستوبارسیدناتاقکبهبالا،بارکابلسیمیبهوزنهتعادلمنتقلمیگردد.برایتوازنوکاهشاینپدیده،بهقسمتتحتانیاتاقکووزنهتعادل،کابلهایتوازنمتصلمیگردد. برایجایدادنکابلهایتوازنبهیکگودالعمیقترنیازاست. ●اتاقماشینآلاتدرسطحپایین: درصورتیکهاتاقماشینآلاتدریکطبقهمیانییادرکفچاهآسانسورواقعشودبهکابلسیمیطویلتریاحتیاجاستودراینحالتکابلازدورقرقرههایبیشتریعبورمیکندکهاینخودبهمقاومتاصطکاکیبالاتروضرورتکارنگهداریبیشترمنجرمیگردد. اماچنانچهاتاقماشینآلاتدرطبقههمکفقرارگیرد،چاهآسانسورازوزنماشینهایکابلپیچیوتجهیزاتکنترلخلاصمیشود. موقعیتاتاقماشینآلاتمسئلهنفوذدالباموهوابندیرانیزمنتفیمیسازد. ●محرکاستونهای: دراینشکلکابلدرجهتحرکتعقربههایساعتوکابلدیگردرخلافجهتحرکتعقربههایساعتبهدوریکاستوانهمیپیچد،بنابراینزمانیکهکابلبهدوراستوانهمیپیچد،کابلدیگرازدورآنبازمیشود،نقطهضعفمحرکاستوانهایآناستکهباافزایشارتفاع،استوانهبزرگوسنگینمیشودوبنابرایناستفادهازاینسیستمبهارتفاعحداکثر ۳۰ محدودمیگردد. ●کابلهایسیمی : ایننوعازکابلهایمورداستفاده،کابلهایسیمفولادیبامقاومتکششیبالاهستندوتعدادکابلهایهرآسانسوربین ۴ تا ۱۲ عدداست . قطرکابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتروضریبایمنیآنها ۱۰ است. ●موتورهایکابلپیچی: درصورتیکهنیرویمحرکهانتقالیبهقرقرهکششیازطریقیکچرخ دندهحلزونیباشد،موتوراز نوعگیربکسی است. اماچنانچهنیرویمحرکهازطریقاتصالمستقیمازموتوربهقرقرهکششمنتقلگردد،موتوراز نوعبدونگیربکس است. توانموتورهایبدونگیربکساز۲۲تا ۸۳کیلوواتمتفاوتاست،اماموتورهایگیربکسیکششازتوان۳ تا ۳۰ کیلوواتبرخوردارند. ●موتورهایگیربکسیتکسرعتهکشش: ایننوعموتورشاملیکچرخدندهحلزونیاستوبابرقمستقیمیامتناوبکارمیکند.زمانیکهاتاقکبهفاصلهکمیازپاگردطبقاتمیرسد،ترمزبهصورتاتوماتیکعملمیکندتااتاقکبهشکلآرامیمتوقفشود. ●موتورهایگیربکسیدوسرعتهکشش: دراینحالتازیکموتوربادوسیستمسیمپیچجداگانهیاازدوموتورجداگانهاستفادهمیشود .درزمانشروع،موتورباسیمپیچپرسرعتبهکارمیافتدوبرایمحدودکردنجریان،یکمقاومتبصورتسریبهآنهامتصلاست.شتابگیریآراماتاقکباکاهشتدریجیمیدانمقاومتصورتمیگیرد.بانزدیکشدنبهپاگردطبقه،موتوریاسیمپیچپرسرعتازکارمیافتدوموتورباسیمپیچکمسرعتمتصلبهچوکبهکارمیافتد.سرعتاتاقکتارسیدنبهفاصلهکمیازپاگردبهصورتتدریجیکاهشمییابدودراینزمانجریانبرققطعمیشودوترمزبهصورتاتوماتیکاتاقکرابهآرامیمتوقفمیسازد. ●موتورهایگیربکسیولتاژمتغیرکشش: درسیستمولتاژمتغیرمزایاییوجودداردکهبادیگرسیستمهانمی توانبهآندستیافت.شتابگیریمثبتومنفیبسیارآرام،اینسیستمرانسبتبهسیستمهاییکیادوسرعتهبرترمیسازد.تجهیزاتاینسیستمشاملموتوریبابرقمتناوباستکهبرقمستقیمموتورمحرکماشینگیربکسیراتأمینمی کند. ●موتورهایبدونگیربکسولتاژمتغیرکشش: وجوداینتجهیزاتبرایآسانسورهایپرسرعتیباسرعت ۷۵/۱ متربرثانیهوبالاتربسیارمهماست. اینتجهیزاتبیانگربهترینروشجدیددربرآورندهساختنشرایطترافیکیباکارآییبالااست. برایشتابگیریآرام،درمدارمیدانژنراتورازرگولاتورتنظیمکنندهایاستفادهمیشودکهبازدهخروجیژنراتورراکنترلمیکند.یکمقاومتمتغیردرمدارمیدانبهتدریجمیزانمقاومتراکاهشوولتاژ ژنراتورراافزایشمیدهدتااتاقکآسانسورباشتابگیریآرامبهسرعتکاملبرسد. باایجادسرعتکامل،ولتاژژنراتورتاکاهشسرعتاتاقکثابتباقیمیماند.برایکاهشسرعتوتوقفاتاقکازیکمجموعهکلیدالقاییاستفادهمیشود.ترمزهاتنهادرزمانثابتبودناتاقکعملمیکنند. ●ترمزها: برایانواعتجهیزاتماشینیآسانسوروجودیکترمزبرقی- مکانیکیباعملکردایمنیدرزمانقطعبرقضرورتدارد.زمانیکهآسانسوردرحالحرکتاست،کفشکهایترمزبهصورتبرقی- مکانیکیازاستوانهترمزفاصلهمیگیرند،یعنیبرنیرویفنرهایلولهاییاصفحهایترمزدرزمانثابتبودناتاقکغلبهمیشود. قطعجریانبرقسبببهکارافتادنترمزمیشودوبنابرایندرموقعرفتنبرقترمزهاایمنیایجادمی کنند. ●اتاقماشینآلات: درمواردممکن،اتاقماشینآلاترابایددربالایچاهآسانسورقرارداد،،اینمکانبالاترینکاراییراایجادمیکند .ایناتاقرابایدتهویهکردوباعایقکردنپایهبتنیماشینآلاتازدیوارهاوکفبهکمکصفحاتچوبپنبهفشرده،بهمسئلهانتقالصوتتوجهنمود. وجودیکتیربالابرسقفیدرستدربالایماشینآلاتبراینصبیاپیادهکردنتجهیزاتضروریاستودرداخلکفدربالایپاگردنیزبایدیکدریچهدسترسیایجادکردتاازطریقآنبتوانتجهیزاترادرصورتضرورتجهتتعمیریاتعویضپایینبرد.برایایناتاقبایدیکدرقفلدارنصبکردووجودفضایکافیجهتکنترلکنندها،انتخابکنندهطبقاتودیگرتجهیزاتضروریاست. درایناتاقوجودپریزوتجهیزاتروشناییخوبضرورتداردواستفادهکافیازنورطبیعیروزتوصیهمیشود.دمایاتاقنبایداز۱۰
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Home – Elevator World, Inc.

Since 1953, Elevator World, Inc. has served the international building transportation industry.

بافر آسانسور / بافر هيدروليک آسانسور / بافر فنري آسانسور ...

ضربه گير يا بافر کابين بايد در پايين ترين نقطه مسير حرکت کابين و وزنه تعادل قرار گيرد ...

اتحادیه صنف آسانسور | صفحه نخست

اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

بزرگترین بانک اطلاعات املاک تهران»«ملک من

بانک اطلاعات مسکن روزانه 300 ملک جديد در زمینه اجاره آپارتمان,خرید آپارتمان,اجاره خانه ...

شرکت آسانسور سازی دماوند - Faaltarin.com

فعال ترین بانک اطلاعات تولید و خدمات - صباصالحان طراح و مجری پروژه های اطلاع رسانی و ...

آسمونی – نخستین پورتال اینترنتی

تازه های آسمونی. سروش رفیعی به پرسپولیس پیوست; برگزاری تمرین استقلال در روز اعزام به ...

آسانسور بهران

تمــــاس بـا بهـــران ۰۲۱-۸۷۱۶۲۰۰۰. صفحه اصلی; درباره ما

آسانسور میتسوبیشی | پله برقی میتسوبیشی

نمایندگی رسمی آسانسور میتسوبیشی و پله برقی میتسوبیشی در ایران

بافر آسانسور / بافر هيدروليک آسانسور / بافر فنري آسانسور ...

ضربه گير يا بافر کابين بايد در پايين ترين نقطه مسير حرکت کابين و وزنه تعادل قرار گيرد ...

نیازمندیهای شیراز و استان فارس

نیاز711 ،سایت تبلیغاتی رایگان نیازمندیهای شیراز و استان فارس در زمینه خرید فروش خودرو ...

بزرگترین بانک اطلاعات املاک تهران»«ملک من

بانک اطلاعات مسکن روزانه 300 ملک جديد در زمینه اجاره آپارتمان,خرید آپارتمان,اجاره خانه ...

صفحه اصلی

شرکت داتیس صنعت پایا، تولیدکننده انواع تابلو فرمان و شاسی لمسی آسانسور، فعالیت خود ...

نیازمندیهای شیراز و استان فارس

نیاز711 ،سایت تبلیغاتی رایگان نیازمندیهای شیراز و استان فارس در زمینه خرید فروش خودرو ...

Charlie and the Great Glass Elevator - …

Charlie and the Great Glass Elevator is a children's book by British author Roald Dahl. It is the sequel to Charlie and the Chocolate Factory, continuing ...

آسانسور و پله برقی فوجی | ایده نگار

شرکت ایده نگار گیتی نماینده انحصاری آسانسور و پله برقی فوجی در ایران,تامین کننده ...

بافر آسانسور / بافر هيدروليک آسانسور / بافر فنري آسانسور ...

ضربه گير يا بافر کابين بايد در پايين ترين نقطه مسير حرکت کابين و وزنه تعادل قرار گيرد ...

Home – Elevator World, Inc.

Since 1953, Elevator World, Inc. has served the international building transportation industry.

بزرگترین بانک اطلاعات املاک تهران»«ملک من

بانک اطلاعات مسکن روزانه 300 ملک جديد در زمینه اجاره آپارتمان,خرید آپارتمان,اجاره خانه ...

آسانسور میتسوبیشی | پله برقی میتسوبیشی

نمایندگی رسمی آسانسور میتسوبیشی و پله برقی میتسوبیشی در ایران

ضوابط و استانداردهای بیمارستان

07.04.2012 · انجمن عمران و معماری سیویلتکت ملت دیزاین = ارزان ، متفاوت ، حرفه ای

رفع اشکال سیستم فرمان آسانسور | پارس لیفت

ابعاد انواع درب آسانسور و اندازه گیری ورودی چاه برای نصب درب; راهنمایی تخصصی تابلو ...

Home – Elevator World, Inc.

Since 1953, Elevator World, Inc. has served the international building transportation industry.

آسانسور میتسوبیشی | پله برقی میتسوبیشی

نمایندگی رسمی آسانسور میتسوبیشی و پله برقی میتسوبیشی در ایران

آسانسور میتسوبیشی | پله برقی میتسوبیشی

نمایندگی رسمی آسانسور میتسوبیشی و پله برقی میتسوبیشی در ایران

تجاوز وحشیانه مرد هوسباز به دختر تهرانی در آسانسور ...

مردی که اسیر وسوسه شیطانی شد و دختر جویای کار را در شمال غرب تهران از پا درآورد دیروز ...

سرویس و نگهداری آسانسور سرویسکار آسانسور تعمیرآسانسور

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس انواع آسانسور ها خانگی ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی

مقاله درباره نگاهي به آزادي در اسلام

پروژه طراحی ربات تشخیص دهنده موانع

رانندگی حرفه ای و نگهداری خودرو

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی

پاورپوینت جایگاه استراتژی در سازمان و مدل

پاورپوینت جاذبه های گردشگری آمریکا

دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر

VoIP For Dummies

دانلود 60 پروژه هاي پرکاربرد PLC S7 300