دانلود رایگان


آسانسور - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 6آسانسور: پیشینه: ازبررسیمعماریساختمان‌هادرگذشتهمی‌توانفهمیدکهدرگذشتهتوانساختساختم

دانلود رایگان
آسانسورفرمت فایل: ورد - Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
آسانسور: پیشینه: ازبررسیمعماریساختمان هادرگذشتهمی توانفهمیدکهدرگذشتهتوانساختساختمان هایبلندوچودداشته استولیشایددلیلاینکهچرااینکارچندانرواجنداشته،وجودپله هایبسیاربوده باشد. اینمشکلهمچنانپابرجابودتااینکهیکمکانیکآمریکاییبهنامالیشاگونوذاتیسایمنیرادربالابربابهکارگیریچرخیضامن دارکهدرصورتپاره شدنطناب،اندکیپسازسقوطبالابررامتوقفمی کرد،فراهمکرد. ایناختراعکهدرسال ۱۸۵۴ درنمایشگاهیدرنیویورکپرده برداریشد،مقدمه ایبرایکاربردگستردهٔبالابربود.[۲] اصولعملکرد: یکآسانسوربرقیبانیرویمحرکهکششیدارایاتاقکیاستکهازکابلهایفولادیآویزاناستواینکابلهابررویقرقرهمحرکشیاردارحرکتمیکنند. کابلهایفولادیازیکطرفبهبالایاتاقکوازطرفدیگربهقابوزنهتعادلمتصلمیشوند. وزنهتعادلازمیزانباررویموتورالکتریکیبهاندازهاختلافوزنموجودمیاناتاقکهمراهبابارووزنهتعادلیااصطکاککممیکند. ایناختلافوزنرا ((بارغیرمتعادل)) می نامند. وزنهتعادلمعمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصدوزناتاقکبهعلاوهبارآنواصطکاکوزندارد. اصطکاکمعمولاً ۲۰ درصدوزنهتعادلاست. شکلهایکابلکشی: ۱) کششتکرشتهای: اینشکلازکابلکشیمعمولاًهمراهباماشینهایگیربکسیبهکارمیرود،اماازآنمی توانبرایماشینهایبدونگیربکسباسرعتهایپایینتر ۷۵/۱ تا ۵/۲ متربرثانیهنیزاستفادهکرد.درایندوحالتمعمولاًزاویهتماسکابلفولادیباقرقرهمحرکبهترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است. قرقرهمحرکبهندرتازچنانقطریبرخورداراستکهدرفاصلهمیانیمرکزاتاقکووزنهتعادلقرارگیرد،بههمیندلیلاستفادهازقرقرهانحرافضرورتپیدامیکند. ۲) کششدورشتهای: چوناستفادهازقرقرهانحرافخطرلغزشکابلفولادیرادرنتیجهکاهشسطحاصطکاککابلباقرقرهمحرکافزایشمیدهد،میتوانازقرقرهدورشتهایاستفادهکرد.ازاینروشدرآسانسورهایپرسرعتوسنگینباراستفادهمیشود. ۳) کابلکشی ۲به ۱ : ازاینروشگاهیبههمراهماشینهایگیربکسیدرسرعتهایپایینتراتاقکیعنیدرحدود ۷۵/۱ تا ۳ متربرثانیهاستفادهمیشود.دراینحالتسرعتاتاقکووزنهتعادلنصفسرعتمحیطیقرقرهمحرکاستواینباررویقرقرهرابهنصفکاهشمیدهدوامکاناستفادهاز موتورهایپرسرعترافراهممیسازدکهنسبتبهموتورهایکمسرعتارزانتراند. ۴) کابلکشی ۳به۱: ازایننوعکابلکشیبرایآسانسورهایسنگینکالادرمواردیاستفادهمیشودکهبایدتوانموتوروفشارروییاتاقانهاراکمکرد. ۵) کابلهایتوازن: درساختمانهایبلندبالاترازدهطبقه،بارکابلفولادیکهدرحینحرکتاتاقکازآنبهوزنهتعادل(وبرعکس)منتقلمیشودمقدارقابلتوجهیاستوبارسیدناتاقکبهبالا،بارکابلسیمیبهوزنهتعادلمنتقلمیگردد.برایتوازنوکاهشاینپدیده،بهقسمتتحتانیاتاقکووزنهتعادل،کابلهایتوازنمتصلمیگردد. برایجایدادنکابلهایتوازنبهیکگودالعمیقترنیازاست. ●اتاقماشینآلاتدرسطحپایین: درصورتیکهاتاقماشینآلاتدریکطبقهمیانییادرکفچاهآسانسورواقعشودبهکابلسیمیطویلتریاحتیاجاستودراینحالتکابلازدورقرقرههایبیشتریعبورمیکندکهاینخودبهمقاومتاصطکاکیبالاتروضرورتکارنگهداریبیشترمنجرمیگردد. اماچنانچهاتاقماشینآلاتدرطبقههمکفقرارگیرد،چاهآسانسورازوزنماشینهایکابلپیچیوتجهیزاتکنترلخلاصمیشود. موقعیتاتاقماشینآلاتمسئلهنفوذدالباموهوابندیرانیزمنتفیمیسازد. ●محرکاستونهای: دراینشکلکابلدرجهتحرکتعقربههایساعتوکابلدیگردرخلافجهتحرکتعقربههایساعتبهدوریکاستوانهمیپیچد،بنابراینزمانیکهکابلبهدوراستوانهمیپیچد،کابلدیگرازدورآنبازمیشود،نقطهضعفمحرکاستوانهایآناستکهباافزایشارتفاع،استوانهبزرگوسنگینمیشودوبنابرایناستفادهازاینسیستمبهارتفاعحداکثر ۳۰ محدودمیگردد. ●کابلهایسیمی : ایننوعازکابلهایمورداستفاده،کابلهایسیمفولادیبامقاومتکششیبالاهستندوتعدادکابلهایهرآسانسوربین ۴ تا ۱۲ عدداست . قطرکابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتروضریبایمنیآنها ۱۰ است. ●موتورهایکابلپیچی: درصورتیکهنیرویمحرکهانتقالیبهقرقرهکششیازطریقیکچرخ دندهحلزونیباشد،موتوراز نوعگیربکسی است. اماچنانچهنیرویمحرکهازطریقاتصالمستقیمازموتوربهقرقرهکششمنتقلگردد،موتوراز نوعبدونگیربکس است. توانموتورهایبدونگیربکساز۲۲تا ۸۳کیلوواتمتفاوتاست،اماموتورهایگیربکسیکششازتوان۳ تا ۳۰ کیلوواتبرخوردارند. ●موتورهایگیربکسیتکسرعتهکشش: ایننوعموتورشاملیکچرخدندهحلزونیاستوبابرقمستقیمیامتناوبکارمیکند.زمانیکهاتاقکبهفاصلهکمیازپاگردطبقاتمیرسد،ترمزبهصورتاتوماتیکعملمیکندتااتاقکبهشکلآرامیمتوقفشود. ●موتورهایگیربکسیدوسرعتهکشش: دراینحالتازیکموتوربادوسیستمسیمپیچجداگانهیاازدوموتورجداگانهاستفادهمیشود .درزمانشروع،موتورباسیمپیچپرسرعتبهکارمیافتدوبرایمحدودکردنجریان،یکمقاومتبصورتسریبهآنهامتصلاست.شتابگیریآراماتاقکباکاهشتدریجیمیدانمقاومتصورتمیگیرد.بانزدیکشدنبهپاگردطبقه،موتوریاسیمپیچپرسرعتازکارمیافتدوموتورباسیمپیچکمسرعتمتصلبهچوکبهکارمیافتد.سرعتاتاقکتارسیدنبهفاصلهکمیازپاگردبهصورتتدریجیکاهشمییابدودراینزمانجریانبرققطعمیشودوترمزبهصورتاتوماتیکاتاقکرابهآرامیمتوقفمیسازد. ●موتورهایگیربکسیولتاژمتغیرکشش: درسیستمولتاژمتغیرمزایاییوجودداردکهبادیگرسیستمهانمی توانبهآندستیافت.شتابگیریمثبتومنفیبسیارآرام،اینسیستمرانسبتبهسیستمهاییکیادوسرعتهبرترمیسازد.تجهیزاتاینسیستمشاملموتوریبابرقمتناوباستکهبرقمستقیمموتورمحرکماشینگیربکسیراتأمینمی کند. ●موتورهایبدونگیربکسولتاژمتغیرکشش: وجوداینتجهیزاتبرایآسانسورهایپرسرعتیباسرعت ۷۵/۱ متربرثانیهوبالاتربسیارمهماست. اینتجهیزاتبیانگربهترینروشجدیددربرآورندهساختنشرایطترافیکیباکارآییبالااست. برایشتابگیریآرام،درمدارمیدانژنراتورازرگولاتورتنظیمکنندهایاستفادهمیشودکهبازدهخروجیژنراتورراکنترلمیکند.یکمقاومتمتغیردرمدارمیدانبهتدریجمیزانمقاومتراکاهشوولتاژ ژنراتورراافزایشمیدهدتااتاقکآسانسورباشتابگیریآرامبهسرعتکاملبرسد. باایجادسرعتکامل،ولتاژژنراتورتاکاهشسرعتاتاقکثابتباقیمیماند.برایکاهشسرعتوتوقفاتاقکازیکمجموعهکلیدالقاییاستفادهمیشود.ترمزهاتنهادرزمانثابتبودناتاقکعملمیکنند. ●ترمزها: برایانواعتجهیزاتماشینیآسانسوروجودیکترمزبرقی- مکانیکیباعملکردایمنیدرزمانقطعبرقضرورتدارد.زمانیکهآسانسوردرحالحرکتاست،کفشکهایترمزبهصورتبرقی- مکانیکیازاستوانهترمزفاصلهمیگیرند،یعنیبرنیرویفنرهایلولهاییاصفحهایترمزدرزمانثابتبودناتاقکغلبهمیشود. قطعجریانبرقسبببهکارافتادنترمزمیشودوبنابرایندرموقعرفتنبرقترمزهاایمنیایجادمی کنند. ●اتاقماشینآلات: درمواردممکن،اتاقماشینآلاترابایددربالایچاهآسانسورقرارداد،،اینمکانبالاترینکاراییراایجادمیکند .ایناتاقرابایدتهویهکردوباعایقکردنپایهبتنیماشینآلاتازدیوارهاوکفبهکمکصفحاتچوبپنبهفشرده،بهمسئلهانتقالصوتتوجهنمود. وجودیکتیربالابرسقفیدرستدربالایماشینآلاتبراینصبیاپیادهکردنتجهیزاتضروریاستودرداخلکفدربالایپاگردنیزبایدیکدریچهدسترسیایجادکردتاازطریقآنبتوانتجهیزاترادرصورتضرورتجهتتعمیریاتعویضپایینبرد.برایایناتاقبایدیکدرقفلدارنصبکردووجودفضایکافیجهتکنترلکنندها،انتخابکنندهطبقاتودیگرتجهیزاتضروریاست. درایناتاقوجودپریزوتجهیزاتروشناییخوبضرورتداردواستفادهکافیازنورطبیعیروزتوصیهمیشود.دمایاتاقنبایداز۱۰
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آسانسور میتسوبیشی | پله برقی میتسوبیشی

نمایندگی رسمی آسانسور میتسوبیشی و پله برقی میتسوبیشی در ایران

حل اختلاف مربوط به آسانسور

پایگاه اطلاع رسانی آپارتمان و آپارتمان نشینی. اطلاعات مختلف در مورد آپارتمان و آنچه ...

آسانسور|درب اتوماتیک|درب آسانسور|موتورگیربکس|بردموتور|کمان|

درب یاران, درب اتوماتیک یاران, درب اتوماتیک آسانسور, موتور گیربکس آسانسور, قطعات ...

Charlie and the Great Glass Elevator - …

Charlie and the Great Glass Elevator is a children's book by British author Roald Dahl. It is the sequel to Charlie and the Chocolate Factory, continuing ...

Bloques AutoCAD Gratis - Ascensores e …

Librerías Bloques para AutoCAD ® librerías para descarga gratuita: 3 dimensiones, accesibilidad, animales, aparcamientos, ascensores, det ...

تجاوز وحشیانه مرد هوسباز به دختر تهرانی در آسانسور ...

مردی که اسیر وسوسه شیطانی شد و دختر جویای کار را در شمال غرب تهران از پا درآورد دیروز ...

سبا آسانبر - نماینده انحصاری KONE در ایران , آسانسور , پله ...

شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران آسانسور , پله برقی , رمپ , پیاده رو ...

Monteferro

Sede Legale: Via Perin del Vaga, 12 - 20156 Milano // Sede Operativa: Via Como, 11 - 21020 Monvalle (VA) // PI: IT 12846100159 - CF: 00319490124 Cap. Soc ...

ASRAY | ASANSÖR, Asansör RAYI, …

Asray Asansör kılavuz rayı, Asray Lift Guide Rails, asansör rayı üretimi, asansör rayı üretim teknolojisi, asansör rayı satışı, ISO 7465 ...

رفع اشکال سیستم فرمان آسانسور | پارس لیفت

ابعاد انواع درب آسانسور و اندازه گیری ورودی چاه برای نصب درب; راهنمایی تخصصی تابلو ...

آسانسور|درب اتوماتیک|درب آسانسور|موتورگیربکس|بردموتور|کمان|

درب یاران, درب اتوماتیک یاران, درب اتوماتیک آسانسور, موتور گیربکس آسانسور, قطعات ...

تجاوز وحشیانه مرد هوسباز به دختر تهرانی در آسانسور ...

مردی که اسیر وسوسه شیطانی شد و دختر جویای کار را در شمال غرب تهران از پا درآورد دیروز ...

Charlie and the Great Glass Elevator - …

Charlie and the Great Glass Elevator is a children's book by British author Roald Dahl. It is the sequel to Charlie and the Chocolate Factory, continuing ...

صفحه اصلی

شرکت داتیس صنعت پایا، تولیدکننده انواع تابلو فرمان و شاسی لمسی آسانسور، فعالیت خود ...

رفع اشکال سیستم فرمان آسانسور | پارس لیفت

ابعاد انواع درب آسانسور و اندازه گیری ورودی چاه برای نصب درب; راهنمایی تخصصی تابلو ...

سبا آسانبر - نماینده انحصاری KONE در ایران , آسانسور , پله ...

شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران آسانسور , پله برقی , رمپ , پیاده رو ...

صفحه اصلی

شرکت داتیس صنعت پایا، تولیدکننده انواع تابلو فرمان و شاسی لمسی آسانسور، فعالیت خود ...

آسانسور میتسوبیشی | پله برقی میتسوبیشی

نمایندگی رسمی آسانسور میتسوبیشی و پله برقی میتسوبیشی در ایران

ویکی پاور | wikipower| دانلود جزوه کتاب مقاله پروژه ...

پایان نامه شبیه‌سازی آسانسور مبتنی بر سیستم میکروکنترولری تاریخ ارسال : ۹ خرداد ...

پاورپوینت طرح توجیهی مرکز خدمات بالینی

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان قزوین

گاز کروماتوگرافی

تحقیق درباره اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی 14 ص

طرح عقيق تراشي

پاورپوینت کاروانسرا

دانلود تحقیق در مورد بررسي مديريت منابع انساني

نیمه رساناها 2

اسلام

فایل استثنایی ( خود هیپنوتیزم جذب ثروت)