دانلود رایگان


پرسشنامه سلامت روان با پذيرش اجتماعي - دانلود رایگان



دانلود رایگان تعداد صفحه : 4پرسشنامهسلامتروان با پذيرش اجتماعي هریکازسوالاتزیررابادقتمطالعهفرمایید . درصورتیک

دانلود رایگان
پرسشنامه سلامت روان با پذيرش اجتماعيفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
پرسشنامهسلامتروان با پذيرش اجتماعي هریکازسوالاتزیررابادقتمطالعهفرمایید . درصورتیکههرکدامازآنهاباوضعیتفعلیشمامطابقتدارد،بهآنپاسخبلیبدهیدوچنانچهدرموردشماصدقنمیکند،بهآنپاسخخیریدهید . هیچسوالیرابدونپاسخنگذارید . (تمامي مشخصات و جواب به پرسشنامه كاملاً محرمانه مي باشد.) توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد " نه موافق و نه مخالف" خودداری کنید . فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا شک و تردید داشته باشید . پرسشنامهEISدرسطحاتحادیهاروپاتوزیعمیگردد. اینپرسشنامهومحتویاتآنشباهتبسیاریبهپرسشنامههایارزیابیجهانینوآوریدارد. توزیعاینپرسشنامهدرکشورهایعضواتحادیهاروپاسالانهصورتمیگیردوبیانگراطلاعاتیکلیازوضعیتنوآوریدرکشورهایعضواتحادیهاروپاست. مشخصات:* جنس سن تحصيلات شغل وضعيتتاهل شمارهتماس محلسكونت 1- ازيكماهگذشتهتابهامروزدرمورداحساسخودچهاحساسيداشتهايد؟ الف) بهترازهميشه ب) مثلهميشه ج) بدترازهميشهد) خيليبدترازهميشه 2- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاحساسكردهايدكهبهداروهايتقويتينيازداريد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 3- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاحساسضعفوسستيكردهايد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 4- میتوانمبرافکارخودتمرکزکنم؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 5- شناختمشكلاترفتاريداشته ايد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 7- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاحساسكردهايدكهبعضيوقتهابدنتانداغوسردميشود؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 8- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاتفاقيافتادهكهبراثرنگرانيدچاربيخوابيشدهباشيد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 9- آياازيكماهگذشتهتابهامروزشبهاوسطخواببيدارميشويد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 10- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاحساسكردهايدكهدائماًتحتفشارهستيد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 11- آياازيكماهگذشتهتابهامروزعصبانيوبدخلقشدهايد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 12- آياازيكماهگذشتهتابهامروزبدونهيچدليلقانعكنندهايهراسانوياوحشتزدهشدهايد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین



دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید





مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درمورد اصول كلي مديريت در كلاس

دانلود رمان باور آفتاب

خمخانه وحدت

قرآن می گوید : همه چیز در جهان عدد و شماره است

Understand Body Language

دانلود پروژه طراحی یک سیستم سردخانه 35000 نفری در

تحقیق درباره تعريف، مفاهيم اساسي و اصول بودجه

اسيلوسكوپ

دانلود پاورپوینت ساختار اتم

کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد)