دانلود رایگان


مقاله درمورد تاثير افزايش جمعيت بر محيط زيس1 - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 6تاثيرافزايشجمعيتبرمحيطزيست. چكيده : باافزایشتعدادانسان‌ها،میزانآلودگیتحمیلشدهبرزم

دانلود رایگان
مقاله درمورد تاثير افزايش جمعيت بر محيط زيس1فرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
تاثيرافزايشجمعيتبرمحيطزيست. چكيده : باافزایشتعدادانسان ها،میزانآلودگیتحمیلشدهبرزمین،آب،فضاوهواافزایشمی یابد. علاوهبراین،مصرفمنابعزمینینیزافزایشمی یابدونرخرشدآننیزبیشترمی شود. باتوجهبهاینواقعیتكهجمعیتجهانروبهافزایشاست،بایدگفتكهحجمجمعیت،رابطه یمستقیمیبامیزانمصرفمنابعزمینیدارد. مقدمه: عموماًچنیناندیشیدهمی شودكهبرایتغذیه یاینهمهانسان،بایدمیزانتولیدمحصولاتغذاییراافزایشداد. اینمقالهباارایهشواهدفراوان،نشانمی دهدكهافزایشجمعیت،همراهباتولیدغذایزیادیاستوهزینه یاینغذایبیشتر،درحقیقتازمیانرفتنگونه هایجانوریدیگراستوعلاوهبرآن،معضلاتبی شماردیگریرابرایبشریتبههمراهداشتهاستكهازاینمیان،می توانبهفقر،گرسنگی،سوءتغذیه،عدمبهداشتكافی،كمبودمنابعآب،غذا،خاكوهوایسالمو…اشارهكرد.ازمیانهمه یمعضلاتزیستمحیطیموجود،رشدسریعجمعیتبهعنوانمضرترینآنشناختهشدهاست. درحقیقت،سرعتبخشیدنبهرشدجمعیت،بهمنزله یتشدیدهمهمعضلاتزیستمحیطیاست. براونونیلسون باتحقیقیكهدرسال ۲۰۰۰ انجامداده اند،برچنینیافته ایتأكیدكرده اند. باافزایشتعدادانسان ها،میزانآلودگیتحمیلشدهبرزمین،آب،فضاوهواافزایشمی یابد. علاوهبراین،مصرفمنابعزمینینیزافزایشمی یابدونرخرشدآننیزبیشترمی شود. باتوجهبهاینواقعیتكهجمعیتجهانروبهافزایشاست،بایدگفتكهحجمجمعیت،رابطه یمستقیمیبامیزانمصرفمنابعزمینیدارد. سازمانسلامتجهانی (WHO) درسال ۱۹۹۶ گزارشدادكه ۳ میلیاردنفردرجهاندچارسوءتغذیههستند. بهعبارتدیگر،دربسیاریازنقاطجهان،تعدادافرادبیشترازتواناییتولیدغذاو…درآنمنطقهاست. باتوجهبهآثارفراوانافزایشجمعیتبركره یزمین،رشدجمعیتبهعنواناصلی ترینعاملتخریبیمحیطزیستوموجوداتزندهمحسوبمی شود.درحالحاضر،همهبرایناعتقادندكهبرایحمایتازجمعیتفعلیجهان،بایدتولیدموادغذاییراافزایشداد. بهعنوانمثال یونگ (۱۹۹۹) می گویدكهمطابقپیش بینی هایپروژه هایجمعیتیسازمانملل،جمعیتكشورهایدرحالتوسعه،درسال ۲۰۲۵ بالغبر ۸ میلیاردمی شودواینآماردرسال ۲۰۵۰ ازمرز ۹۰ میلیاردخواهدگذشت،اوسپسچنیننتیجه گیریمی كندكه برایتغذیه یاینجمعیتروبهافزایش،بایدبرنامه هایكشاورزیروبهتوسعه ایرادرنظرگرفت .برخیمعتقدندكهمصرفكودهایشیمیایی،كاملاًتحتنظارتوزارتكشاورزیواقتصادیقرارداردوبرخینیزاعتقاددارندكهتكنولوژیوعلم،همه یمشكلاتآیندهدررابطهباغذاراحلخواهندكرد. بهعنوانمثالشركتADMچنینتبلیغمی كندكهآنهادرپیافزایشتولیدموادغذاییبرایتغذیه یجمعیتروبهافزایشبشرهستند. محصولاتغذاییدرایالاتمتحدهوبسیاریدیگرازكشورها،ظرفسهدهه ی ۱۹۸۰ ـ ۱۹۵۰ بهشدتافزایشیافت. تولیددانه هایگندموذرتنسبتبهسال ۱۹۴۰،اكنونسهبرابرشدهاست،اماچنانكه فارب (۱۹۷۸) بیانداشتهاست: تشدیدتولیدموادغذاییبرایتغذیه یجمعیتبیشتر،خودعاملافزایشجمعیتنیزبودهاست . بهعبارتدیگر،ازآنجاكههموارهباافزایشجمعیت،غذایبیشترینیزتولیدشدهاست،همینامرموجبافزایشبیشترجمعیتگردیدهاست. پیواگنر (آوریل ۱۹۹۸) درتحلیلاینمطلب،چنینبیانمی دارد: ازآنجاكهجمعیتكشورهایمرفهثباتیافتهوحتیروبهكاهشاستوجمعیتكشورهایفقیربهشدتدرحالافزایشاست،بهنظرمی رسدكهتولیدغذاارتباطبامیزانجمعیتندارد . اماتحقیقات آبرنسی (۱۹۹۵) بااینحرفمخالفاست. اطلاعاتفزاینده یمادرموردایالاتمتحدهنیزبانظرواگنرمخالفاست. جمعیتایالاتمتحدهازسال ۱۹۹۵ تا ۱۹۳۵ دوبرابرشدهاستواكنونبه ۲۷۰ میلیونرسیدهاست. بهنظرمی رسدكهتا ۷۵ سالدیگر،اینجمعیتبهدوبرابرافزایشیابدومعادل ۵۴۰ میلیونگردد. اینآمارهاشاملمیزانمهاجرت هانیزهستودرحقیقتچنانكه بوویروگرنت (۱۹۹۴) بیانداشته اند،مهاجرانوفرزندانآنانحدود ۹۰ درصدازافزایشجمعیتآینده یآمریكااز ۱۹۹۳ تا ۲۰۵۰رابهخوداختصاصخواهندداد. درحقیقت،آنچهدرآمریكاافزایشمی یابد،جمعیتغیربومیانیاستكهبههمراهفرزندانخودبرمیزانجمعیتاینكشورمی افزایند. باچنیننگاهیاستكهمحققانمعتقدند،سؤالازاینكهرشدجمعیتدركجاصورتمی گیرد،درحقیقتماراازاینسؤالاصلیكهچرارشدجمعیترخمی دهد،غافلمی سازد.مشكلدیگریكهتصویرماراازرشدجمعیتمخدوشمی سازد،ایناستكهرشدجمعیتبهنظرآراممی رسد،ولیپیوستهصورتمی گیرد. اضافهشدنیكمیلیوننفردرهرچهارروزبهجمعیتجهانواضافهشدن ۳ میلیوننفرسالانهبهجمعیتایالاتمتحده،چندانقابلتوجهوچشمگیربهنظرنمی رسد. اماباگذشتسال ها،ناگهانجمعیتجهان ۲ برابرمی گرددوجمعیتایالاتمتحدهنیزهمینطور. مطالعاتفراوانیكهبررویجمعیتوتولیدمثلحیواناتصورتگرفته،نشانمی دهدكههمه یحیواناتبهمیزانیكهمنابعزیستمحیطیمحلزندگیآنهااجازهمی دهد،جمعیتخویشراافزایشمی دهند.بررسی هایمرتبطباجوامعگوناگونبشرینیزرابطه یمیانوجودغذاوتعدادانسان هاووفورغذاوتكثیرنسل آدمیرابهخوبینشانمی دهد. علی رغمفرهنگ هایمختلفحاكمبرجوامعبشری،ایناصلهموارهثابتبودهاستكهدرجوامعیكهدسترسیبهغذاكمتراست،تولیدمثلانسان هاوتعدادآنهانیزمحدوداست،اماباتوسعه یكشاورزیودستكاریمنابعطبیعیوعادیهرمنطقه،بهنظرمی رسدكهتكثیرنسلآدمیبهطوركلیازكنترلمنابعطبیعیآنمنطقهخارجشدهاست. درحالحاضر،میزانمنابعغذاییدردسترسبشردرجهان،هنوزروبهافزایشاست،امانرخرشداینمنابعروبهكاهشنهادهاست. درحالحاضر ۱۳۰ میلیونتنازدانه هایغذاییدرایالاتمتحدهغذایدام هایاهلیمی شود. اینمیزانمی تواند ۴۰۰ میلیونانسانراتغذیهكندواگروابستگیموادغذاییبهحیواناتاهلیراكاهشدهیم،می توانموادغذاییبسیاربیشترینیزبرایبشرفراهمنمود. البتهدراینصورت،بایدمنتظرافزایشبیشترجمعیتبشربودكهدرنهایت،اینروندروبهافزایشبی رویه یجمعیتانسان هاوازمیانرفتنتنوعجانوریكرهزمینمنجرخواهدشدوالبتهاینروندبهافزایشگرسنگیوسوءتغذیهدرجامعهبشرینیزدامنخواهدزد. ازآنجاكهمی دانیمافزایشجمعیتبشررابطه یمستقیمیباكاهشزمینكشاورزی،آب،انرژیومنابعبیولوژیكیدارد،می توانعواقباینافزایشرابهخوبیدرنظرآورد.اكنونانسان هاحدود ۵۰ درصدازتنوعبیولوژیكیزمینرادرراستایاهدافخود،برایخودبهمصرفمی رسانند (پیمنتل، ۱۹۹۴) كهاینامرباتوجهبهوابستهبودنگونه هایمختلفجانوریبهیكدیگرونیازآنهابههم،می توانددرنهایتبهكاهشتنوعجانوریدرجهانبیانجامد. افزایشجمعیتوبیماری: بسیاریازعواملیكهبرمیزانجمعیتانسان هااثرمی گذارد،عواملیهستندكهبهتراكمجمعیتبستگیدارند.
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اسید های آمینه و پروتئین

مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی اصولی و ظن اخلاقی از منظر

پاورپوینت بررسی خرپاهای فضایی (سازه های فضایی)

تحقیق درباره روش استفاه از دستگاه جوجه کشی

نمونه گزارش تخصصی آموزگارابتدایی چگونگی برطرف

تحقیق درباره نيشكر

تحقیق اینترنت اشیا مبتنی بر موبایل در حوزه

۲۱ راز میلیونرهای خودساخته

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

دانلود رایگان کتاب سرشت جنسی انسان(۴ جلد) pdf