دانلود رایگان


پرسشنامه سلامت روان با پذيرش اجتماعي - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 4پرسشنامهسلامتروان با پذيرش اجتماعي هریکازسوالاتزیررابادقتمطالعهفرمایید . درصورتیک

دانلود رایگان
پرسشنامه سلامت روان با پذيرش اجتماعيفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
پرسشنامهسلامتروان با پذيرش اجتماعي هریکازسوالاتزیررابادقتمطالعهفرمایید . درصورتیکههرکدامازآنهاباوضعیتفعلیشمامطابقتدارد،بهآنپاسخبلیبدهیدوچنانچهدرموردشماصدقنمیکند،بهآنپاسخخیریدهید . هیچسوالیرابدونپاسخنگذارید . (تمامي مشخصات و جواب به پرسشنامه كاملاً محرمانه مي باشد.) توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد " نه موافق و نه مخالف" خودداری کنید . فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا شک و تردید داشته باشید . پرسشنامهEISدرسطحاتحادیهاروپاتوزیعمیگردد. اینپرسشنامهومحتویاتآنشباهتبسیاریبهپرسشنامههایارزیابیجهانینوآوریدارد. توزیعاینپرسشنامهدرکشورهایعضواتحادیهاروپاسالانهصورتمیگیردوبیانگراطلاعاتیکلیازوضعیتنوآوریدرکشورهایعضواتحادیهاروپاست. مشخصات:* جنس سن تحصيلات شغل وضعيتتاهل شمارهتماس محلسكونت 1- ازيكماهگذشتهتابهامروزدرمورداحساسخودچهاحساسيداشتهايد؟ الف) بهترازهميشه ب) مثلهميشه ج) بدترازهميشهد) خيليبدترازهميشه 2- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاحساسكردهايدكهبهداروهايتقويتينيازداريد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 3- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاحساسضعفوسستيكردهايد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 4- میتوانمبرافکارخودتمرکزکنم؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 5- شناختمشكلاترفتاريداشته ايد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 7- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاحساسكردهايدكهبعضيوقتهابدنتانداغوسردميشود؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 8- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاتفاقيافتادهكهبراثرنگرانيدچاربيخوابيشدهباشيد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 9- آياازيكماهگذشتهتابهامروزشبهاوسطخواببيدارميشويد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 10- آياازيكماهگذشتهتابهامروزاحساسكردهايدكهدائماًتحتفشارهستيد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 11- آياازيكماهگذشتهتابهامروزعصبانيوبدخلقشدهايد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيليزياد 12- آياازيكماهگذشتهتابهامروزبدونهيچدليلقانعكنندهايهراسانوياوحشتزدهشدهايد؟ الف) خير ب) كمي ج) زياد
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دكتر كدكني

خوف و حزن

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها با

دانلود کتاب کار جامع نرم افزار حسابداری سپیدار

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی

دانلود مقاله امنیت پرداخت های الکترونیکی

دانلود پاورپوینت پی های نواری و گسترده

تدوین راهبردهای طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک با

آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران