دانلود رایگان


تحقیق درمورد یخچال های نفتی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 4یخچال های نفتی مقدمه شایداولینباریباشدکهنامیخچالنفتیرامیشنویدشایدایننامبهنظرتانکم

دانلود رایگان
تحقیق درمورد یخچال های نفتیفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
یخچال های نفتی مقدمه شایداولینباریباشدکهنامیخچالنفتیرامیشنویدشایدایننامبهنظرتانکمیخندهدارهمباشد. اماواقعیتایناستکهیخچالهاینفتیپدربزرگیخچالهایامروزیند . اختراعیخچالنفتیبطورمشترکبهنامآلبرتاینشتین(Abert Einstein )ولئوزلارد (Leó Szilárd) بهثبترسیدهاست.نفراولکهشهرتجهانیداردامانفردومیکدانشمندمجارستانیاستکهابتدادانشجووسپسدوستوهمکاراینشتیندرپروژههایتحقیقاتیزیادیشد.( ازجملهپروژهیمنهتنکهبهساختاولینبمبهایاتمیآمریکامنتهیشد). لئوزلارداختراعاتزیادیازجملهدستگاههایشتابدهندهخطیوسیکلوترونرانیزبهنامخوددارد . بسیارینقشاصلیدراختراعیخچالنفتیرانیزبهاونسبتمیدهندوظاهرا" آلبرتاینشتینتنهانقشمشاورهوهمفکریبااوراداشتهاست . احتمالا" لئوبهایندلیلناماینشتینرادرکنارنامخودبهعنوانمخترعیخچالنفتیبهثبترساندهکهازنامایندانشمنددرجهتافزایشاعتباراختراعشسودببرد. اگراینگونهباشدبایدبدانیدکهاینترفندموثرواقعشدهزیرابلافاصلهپسازثبتاختراعتوانستآنرابهیکشرکتمعتبرتولیدکنندهیخچالبفروشد. یخچالنفتی یخچالهاینفتییکیازجالبترینسیستمهایتبریدهستندکهدردورانقدیممورداستفادهقرارمیگرفتند. برخلافتصورعامهمردم،نفتهیچنقشمستقیمیدرسیکلتبریدایفانمیکردبلکهتنهابرایتولیدحرارتدرژنراتوراستفادهمیشد.بهطورکلییخچالنفتییکسیکلتبریدجذبیآبآمونیاکاستکهدرآنآمونیاکنقشمبردوآبنقشجاذبرابازیمیکنند. درادامهبهطورمختصرمراحلمختلفسیکلرا توضیحمیدهم . قسمتهایاصلیسیستم : ۱) ژنراتورGenerator ۲) پمپحبابBubble Pump ۳) کندانسورCondenser ۴) اواپراتورEvaporator ۵) ابزربرAbsorber سیکلتبریدیخچالنفتی : ابتداباحرارتتولیدشدهتوسطشعلهنفتیدمایمحلولآبوامونیاکموجوددرژنراتورافزایشمییابدتاجاییکهآمونیاکبهعلتدمایجوشپایینتربخارشدهوازمحلولجدامیشود. بخارآمونیاکازلولهباریکیکهپمپحبابنامداردبالامیرودوهمراهخودمقداریمحلولرقیقآبوآمونیاکرانیزبهسمتبالامیبردوواردمسیرجدیدیبهسمتابزربرمینماید.بخارآمونیاکبعدازعبورازکندانسورهواییکهدرپشتیخچالقرارداردتقطیرمیشود.آمونیاکمایعوارداواپراتوریخچالشدهوباگرفتنحرارتازدرونیخچالمجدداَتبخیرمیشود.تااینجاعملیاتتبریدبهپایانرسیدهاستولیبرایادامهتبریدبایدبخارآمونیاکمجدداَوارد محلولآبوآمونیاکشود.برایاینامرازگازکمکیهیدروژنکمکمیگیرنداینگازعملیاتجذبآمونیاکتوسطآبراتسهیلمینمایدودرپایانمجدداَازمحلولجداشدهوواردمخزنهیدروژنمیشود. بااین حساببخارآمونیاکمتصاعدشدهازاواپراتور(مبرد)،هیدروژن(تسهیلکنندهجذب) ومحلولرقیقآبوامونیاککهتوسطپمپحباببهجریانافتادهدریکسریلولهبهنامابزربردرمجاورتهمقرارمیگیرندودرطولجاریشدنازلولهکهشیبکمیبهسمتپایینداردبهمروربخارآمونیاکجذبمحلولرقیقآبوآمونیاکشدهومحلولغلیظحاصلدرمخزنیذخیرهمیشودتاسیکلتبریدراادامهدهند. بهعلتبازدهبالایسیستمهایتراکمیدرمقیاسمشابهازاینسیستماستفادهچندانینمیشوداماهنوزدرجاهاییکهگازوبرقبرایتبریدوجودنداردازیخچالنفتیاستفادهمیشود. امروزهباتغییراتیدراینسیستم (تبریدجذبیآبآمونیاک) مثلاقراردادنپمپالکتریکیوفنبرایکندانسوروابزربرو . . . بازدهسیستمراافزایشدادهوازآندرچیلرهایجدبیگازسوزاستفادهنمودند. ازمحاسناینچیلرهامیتوانبهمصرفکمالکتریسیتهبهخاطرعدموجودکمپرسور،بازدهبالا،تواناییکاردرمحیطهایگرم (بالای۴۵درجهسانتیگراد) بهعلتدارابودنکندانسورهواییو . . . نامبرد. خچالنفتیبرخلافیخچالبرقیوکولرهایگازیکهبراساسفرئونفشردهوکمپرسورکارمیکننددارایهیچقسمتمتحرکینیستونیرویمحرکهخودرامستقیماازشعلهآتشنفتمیگیرد. اساسکاریخچالنفتیبرپایهجذبودفعآمونیاکدرآبمیباشد. سازوکاریخچالنفتیبهصورتمرحلهبهمرحلهبهاینشکلمیباشد. 1- دردمایمعمولیآمونیاکدرآبحلمیشودولیاگربهمخلوطآمونیاکوآبگرمابدهیمچونآمونیاکبسیارجوشندهترازآبمیباشدآمونیاکآغازبهجوشیدننمودهوازمخلوطآبوآمونیاکبهصورتگازبخارآمونیاکگرممتصاعدشدهومقداریبخارآبنیزباخودهمراهکردهتبخیرمیکند. 2- درسرراهاینبخارگرمیکجداکنندهقرارداردکهقطرههایآبراازبخارآمونیاکجداکردهودرونمخزنمخلوطآبوآمونیاکبرمیگرداند.( اینقسمتراداشتهباشیدتابعدزیرادرراهبازگشتاینآبجداشدهبهمخزنیکاتفاقدیگرهممیافتد.) 3- سپسبخارآمونیاکدرونیکسریلولههایپرهداربهنامچگالندهشدهوگرمایخودراازدستمیدهدوبهصورتآمونیاکمایعدرمیآید.( توجهاینقسمتهمانندیخچالهایبرقیدرپشتیخچالقراردارد.) 4- سپساینآمونیاکمایعسردترشده ( دارایدماییبالاترازدمایمحیط) واردمحفظهولولههایپرهداردیگریمیشودکهدرونیخچالجایداردودرمعرضگازهیدروژنیکهدروناینمحفظهقرارداردواقعمیشودوبهسرعتبخارشدهوجهتتبخیرگرمایمحیطدرونیخچالراجذبمیکند.( درنتیجهدرونیخچالسردمیشود.) 5- سپسمخلوطآمونیاکوهیدروژنیکهبهصورتمخلوطگازیسردیاستواردجذبکنندهمیگردددرونجذبکنندهمخلوطآمونیاکوهیدروژنباآبیکهدرمرحلهدومازگازداغآمونیاکجداشدهبودتماسدادهمیشوند.دراینجاآمونیاککهدرونآببسیارحلشوندهترازهیدروژناستدرونآبحلمیشودوهیدروژنجداشدهدوبارهبهدرونمحفظهبخارنده ( اواپراتور - کههمانمحفظهدرونیخچالباشد ) بازمیگردد. 6- مخلوطآبوآمونیاکدوبارهبهدرونمخزنمخلوطآبوآمونیاکبازگشتهوتوسطگرمایشعلهنفتدوبارهبخارشدهومراحل 1 تا 6 بهصورتچرخهدوبارهتکرارمیشود.
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی ششم توجه به

تحقیق درباره ادوات كشاورزي 27 ص

کارگر عمومی جوشکاری اسکن برگه اسفند 96

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی

مقاله قلب

استدلال بر وجود عالمى ماوراى اين جهان مادى كه

دانلود پاورپوینت آشنایی با پروتکل SSL‎

برنامه نویسی سیستم بارکد خوان در Csharp

اختراع نوشتن