دانلود رایگان


بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان - دانلود رایگاندانلود رایگان پدیده­­های فیزیکی خیلی زیادی درگیر و وابسته با جابجایی طبیعی هستند.می­توان جریان جابجایی آزاد و انتقال حرارت مربوط به آن را در گستره وسیعی از سیستم­های طبی

دانلود رایگان
بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسیکلمات کلیدی : انتقال حرارت جابجایی طبیعی٬ صفحه مایل موجی شکل٬ مگنتو هیدرودینامیک٬ حل انتگرالی٬ روش رانگ کوتا
فهرست مطالب
عنوان.....صفحه
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: هیدرودینامیک مغناطیسی
فصل سوم: مروری بر چند روش تحلیلی در حل معادلات نویر استوکس
فصل چهارم: همرفت طبیعی روی صفحه مایل و حل انتگرالی معادلات حاکم
فصل پنجم: اراﺋﻪ­ی نتایج
فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
فهرست منابع

فهرست شکل­ها
عنوان...............................................................................................................................................................................صفحه
شکل(1-1): هندسه مساله مورد بررسی.................................................................................................................................6
شکل(2-1): هندسه مساله از نمای بالا.................................................................................................................................13
شکل(4-1): هندسه مساله مورد بررسی...............................................................................................................................28
شکل(4-2): شکل لایه مرزی سرعت و حرارت برای سیال با پرانتل بالا......................................................................34
شکل(4-3): شکل لایه مرزی سرعت و حرارت برای سیال با پرانتل خیلی کم...........................................................35
شکل (5-2-1): تاثیر تغییرات زاویه بر دامنه سرعت.........................................................................................................42
شکل (5-2-2): تاثیر تغییرات زاویه بر لایه مرزی سرعت................................................................................................43
شکل(5-2-3): تاثیر تغییرات زاویه بر تنش برشی محلی.................................................................................................43
شکل(5-2-4): تاثیر تغییرات زاویه بر تنش برشی میانگین.............................................................................................44
شکل(5-2-5): تاثیر تغییرات زاویه بر پروفیل سرعت.......................................................................................................44
شکل(5-2-6): تاثیر تغییرات زاویه بر لایه مرزی حرارت.................................................................................................45
شکل(5-2-7): تاثیر تغییرات زاویه بر عدد ناسلت محلی.................................................................................................45
شکل(5-2-8): تاثیر تغییرات زاویه بر عدد ناسلت میانگین.............................................................................................46
شکل(5-2-9): تاثیر تغییرات زاویه بر پروفیل دما.............................................................................................................46
شکل (5-3-1): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر دامنه سرعت................................................................................47
شکل (5-3-2): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی سرعت.......................................................................48
شکل (5-3-3): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر تنش برشی محلی.......................................................................48
شکل (5-3-4): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر تنش برشی میانگین...................................................................49
شکل (5-3-5): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر پروفیل سرعت.............................................................................49
شکل (5-3-6): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی حرارت......................................................................50
شکل (5-3-7): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر عدد ناسلت محلی.......................................................................50
شکل (5-3-8): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر عدد ناسلت متوسط....................................................................51
شکل (5-3-9): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر پروفیل دما...................................................................................51
شکل (5-4-1): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر دامنه سرعت................................................................................52
شکل (5-4-2): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر لایه مرزی سرعت.......................................................................53
شکل (5-4-3): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر تنش برشی محلی......................................................................53
شکل (5-4-4): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر تنش برشی متوسط...................................................................54
شکل (5-4-5): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر پروفیل سرعت.............................................................................54
شکل (5-4-6): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر لایه مرزی حرارت......................................................................55
شکل (5-4-7): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر عدد ناسلت محلی......................................................................55
شکل (5-4-8): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر عدد ناسلت متوسط....................................................................56
شکل (5-4-9): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر پروفیل دما...................................................................................56
شکل (5-5-1): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر دامنه سرعت...........................................................................57
شکل (5-5-2): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر لایه مرزی سرعت..................................................................58
شکل (5-5-3): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر تنش برشی محلی.................................................................58
شکل (5-5-4): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر تنش برشی میانگین.............................................................59
شکل (5-5-5): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر پروفیل سرعت........................................................................59
شکل (5-5-6): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر لایه مرزی حرارت..................................................................60
شکل (5-5-7): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر عدد ناسلت محلی..................................................................60
شکل (5-5-8): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر عدد ناسلت میانگین..............................................................61
شکل (5-5-9): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر پروفیل دما..............................................................................61
شکل (5-6-1): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر دامنه سرعت..............................................................................................62
شکل (5-6-2): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر لایه مرزی سرعت.....................................................................................63
شکل (5-6-3): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر تنش برشی محلی....................................................................................63
شکل (5-6-4): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر تنش برشی میانگین................................................................................64
شکل (5-6-5): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر پروفیل سرعت..........................................................................................64
شکل (5-6-6): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر لایه مرزی حرارت....................................................................................65
شکل (5-6-7): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر عدد ناسلت محلی....................................................................................65
شکل (5-6-8): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر عدد ناسلت میانگین.................................................................................66
شکل (5-6-9): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر پروفیل دما.................................................................................................66
شکل­ (5-7-1): تاثیر تغییرات شدت مکش و دمش بر دامنه سرعت............................................................................67
شکل­ (5-7-2): تاثیر تغییرات شدت مکش بر لایه مرزی سرعت............................................................................68
شکل­ (5-7-3): تاثیر تغییرات شدت دمش بر لایه مرزی سرعت................................................................................68
شکل­ (5-7-4): تاثیر تغییرات شدت مکش بر تنش برشی محلی................................................................................69
شکل­ (5-7-5): تاثیر تغییرات شدت دمش بر تنش برشی محلی................................................................................69
شکل­ (5-7-6): تاثیر تغییرات شدت مکش و دمش بر تنش برشی میانگین...............................................................70
شکل­ (5-7-7): تاثیر تغییرات شدت مکش بر پروفیل سرعت......................................................................................71
شکل­ (5-7-8): تاثیر تغییرات شدت دمش بر پروفیل سرعت......................................................................................71
شکل­ (5-7-9): تاثیر تغییرات شدت مکش بر لایه مرزی حرارت................................................................................72
شکل­ (5-7-10): تاثیر تغییرات شدت دمش بر لایه مرزی حرارت...............................................................................72
شکل (5-7-11): تاثیر تغییرات شدت مکش بر عدد ناسلت محلی...............................................................................73
شکل (5-7-12): تاثیر تغییرات شدت دمش بر عدد ناسلت محلی...............................................................................73
شکل (5-7-13): تاثیر تغییرات شدت مکش و دمش بر عدد ناسلت میانگین............................................................74
شکل (5-7-14): تاثیر تغییرات شدت مکش بر پروفیل دما............................................................................................75
شکل ­(5-7-15): تاثیر تغییرات شدت دمش بر پروفیل دما............................................................................................75
فهرست جدول­ها
عنوان...............................................................................................................................................................................صفحه
جدول (5-1): مقایسه عدد ناسلت متوسط برای مقادیر مختلف Pr..............................................................................41
جدول (5-2): ناسلت متوسط به ازای Pr=0.001.............................................................................................................41
جدول (5-3): ناسلت متوسط به ازای Pr=0.01................................................................................................................41
جدول (5-4): ناسلت متوسط به ازای Pr=0. 1.................................................................................................................41
حروف یونانی

فصل 1 :
مقدمه
1-1 پیشگفتار:
1 شاخه­ای نسبتا جدید ولی مهم از مکانیک سیالات است. از جمله زمینه­های مهم آن در صنعت می­توان به نقش کاربردی آن در خنک کردن راکتورهای هسته­ای با عدد پرانتل کوچک (مانند نقره با پرانتل 0.01 و بیسموت با پرانتل 0.021 ) نام برد ] 1و2[. مگنتو هیدرودینامیک مطالعه جریان سیالی است که هادی جریان الکتریکی بوده و همزمان یک میدان مغناطیسی نیز بر آن اعمال شده است به طوری که نیروی مغناطیسی به وجودآمده در جهت جریان یا خلاف آن است.
1-2 مروری بر کارهای گذشته :


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
انتقال حرارت جابجایی طبیعی


صفحه مایل موجی شکل


مگنتو هیدرودینامیک


حل انتگرالی٬ روش رانگ کوتا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

مزایای سیستم سه فاز. 1- در جریان تكفاز مقدار قدرت لحظه ای در قسمتهایی به صفر می رسد اما ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

مزایای سیستم سه فاز. 1- در جریان تكفاز مقدار قدرت لحظه ای در قسمتهایی به صفر می رسد اما ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

طبقه بندی. قصه های قبیله (12) معرفی نویسنده و مدیر وبلاگ (43) جذابیت های برق (1392) در ستایش ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

طبقه بندی. قصه های قبیله (12) معرفی نویسنده و مدیر وبلاگ (43) جذابیت های برق (1392) در ستایش ...

مقاله درباره امام خمینی از ولادت تا رحلت

مقبره های برج علاء الدین

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان

تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه عزت نفس

پرسشنامه EFQM

تحقیق درباره آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي

پاورپوینت درس 8 کارگاه کارآفرینی دهم ( شناسایی

اسکریپت ایمیل مارکتینگ Interspire Email Marketing فارسی با

تحقیق درباره روش حل مسئله 18 ص