دانلود رایگان


بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

دانلود رایگان
بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیهبررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه
مقدمه
جوامع بشری ، برای حفظ نظم و تضمین ارزش ها و هنجارهای حاکم برنظام اجتماعی خود و پاسداری ازآن قواعد ومقرراتی را به وجود می آورند که قانون می گویند . اگر انحراف وتخطی از هنجارهای پذیرفته شده در جامعه جنبه ی مجـرمانه پیـدا کند و از حالت منفصل وایستا به ضدیتی محسوس وآشکار تبدیل گردد ، عنوان جرم به خود می گیرد و واکنش وعکس العمل جامعه وقانون نسبت به آن تشدید خواهد شد .
یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قتل عمد است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی وتعرض وی را هدف قرار می دهند و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است .
در اسلام قتل از گناهان بزرگ شناخته شده است که مرتکب آن را به جهنم ابدی نوید می دهد . ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما 1
هرکس از روی عمد مومنی را بکشد ، مجازاتش جهم ابدی است . خداوند چنین کسی را مورد غضب قرارداده و لعنت می کند و عذاب بزرگی برای او در نظر گرفته است .
براین مبنا در اسلام قتل عمد بسیار تقبیح شده و برای مرتکب آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و... 2
مجازات قصاص درجرم قتل عمد از حیث تقیین راجع است به مصالح حیات انسانی وازاین منظر متفاوت ازمصالحی است که درجرایم مالی و یا سایر جرایم منظورنظر قانونگذار است .
قصاص سابقه ای تاریخی به قدمت قتل دارد و درهمه جوامع ، به عنوان یک واکنش قوی علیه قتل عمد به کار گرفته شده است . ژان ژاک روسو، درکتاب قرارداد اجتماعی خود راجع به مجازات قصاص ، چنین اظهارنظر می کند مجازات اعدام (قصاص ) که به جنایت کاران تعلق می گیرد را نیز باید با همین دید مورد توجه قرارداد ، انسان برای اینکه بدست یک قاتل کشته نشود ، قبول می کند درصورتی که مرتکب جنایت شد ،بمیرد بدین ترتیب کسانی که مجازات اعدام را تعیین کرده اند جان خود را ارزانی نداشته اند وحتی نمی توان فرضی نمود که در موقع تصویب این مجازات فکر اینکه خودشان بدار آویخته شوند هم به ذهنشان خطور کرده باشد . برعکس آنها بفکر تضمین زندگی خود بوده اند .
بعلاوه هرفرد شرور که به قانون اجتماعی تجاوز کند – باعمل خود نسبت به وطنش یاغی و خائن محسوب می شود. بنابراین با کشتن مجرم ، یک دشمن را نابود کرده اند ونه یک عضو جامعه را 1
در نتیجه از نظر روسو ، قصاص هم متناسب با جنایت جانی است وهم منشأ چنین مجازاتی پذیرش قرارداد اجتماعی از طرف مجرم است .
از آنجا که با قتل یک انسان شرایط روحی و روانی اسفباری برخانواده مقتول مستولی می گردد در نتیجه قصاص قاتل ازیکسو موجب بازدارندگی قاتل از تکرار قتلهای دیگر می شود و ازسوی دیگر با التیام زخمهای روحی و روانی خانواده مقتول ،تعادل روانی در سطح اندک مجدداً به پیکره خانواده باز می گردد و ترمیم احساس در سطح وسیع در جامعه مجدداً باز تولید می شود .
اما در دین اسلام قصاص یک رفتار منحصر به فرد در مقابله با قتل نیست . در قرآن تنها برقصاص قاتل تأکید نشده است . قرآن برعفو و بخشش نیز تأکید دارد و تأکید بر غلبه جنبه خصوصی یا حق الناسی قصاص نیز به همین دلیل است . قرآن کریم اگرچه قصاص را حق اولیاء دم درقتل عمدی قرارداده است ، اما درعین حال عفو وبخشش قاتل را نیز توصیه کرده و اولیاء دم را به آن ترغیب نموده است . در اسلام درباب قتل انسان اگرچه بیان شده که چنانچه فردی کسی را به قتل برساند مانند این است که تمام مردم دنیا را کشته ، ازسوی دیگر تأکید نموده که چنانچه شخصی فردی را از مرگ نجات دهد مانند این است که تمام مردم دنیا را از مرگ نجات داده است .
قانون مجازات اسلامی نیز که براساس رویکرد نظام اسلامی مبتنی بر مطابقت قوانین با شرع مقدس وضع شده قصاص را برای مجازات قتل عمد در نظر گرفته است وبرای قتل عمد، اصل را برمجازات قصاص قرارداده است اما درعین حال در موارد گوناگون سعی برآن بوده که تاحد امکان مطابق با فقه ، مجازات قاتل عمدی را کاهش داده و از قصاص نمودن قاتل جلوگیری نماید .
در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی هرچند براساس تعریف فقها از قتل عمد ونیز صراحت ماده 206 ق.م.ا قتل ارتکابی عمدی است اما در عین حال قتل ارتکابی ، قابل قصاص نبوده و مسئولیت مرتکب کاهش می یابد مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمد در قانون مجازات اسلامی بیشتر همان مواردی است که در کتب فقهی تحت عنوان شرایط قصاص بحث شده اما منحصر به این موارد نیست چرا که هرجایی که عمل ارتکابی قتل عمد باشد اما قانون گذار مجازات اصلی (قصاص) را قابل اعمال ندانسته در عین حال مجازات دیه و حبس تعزیری را به جای مجازات قصاص در قانون مجازات اسلامی گنجانده است مسئولیت فردکاهش یافته است .
در اسلام تشریع قصاص هیچ گونه ارتباطی با مسئله انتقام جویی ندارد ، هدف از قصاص حفظ حیات عمومی اجتماع و پیشگیری از تکرار قتل و جنایت است 1 .مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد بر پایه رویکرد سیاست کیفری فقه امامیه مبنی بر رهایی حداکثری قاتل از مجازات اعدام است از این رو شاید با فرصت دوباره بخشیدن به قاتل بر ادامه زندگی،یکی از اهداف مجازات یعنی اصلاح فرد،قابل دست یابی باشد .اما از سوی دیگر حمایت از قربانی جرم و جلو گیری از تکرار جرم در آینده از جانب مجرم و ارعاب دیگران از دیگر اهداف مجازات است .لذا در کاهش مسئولیت باید این اهداف نیز در نظر گرفته شود و بسته به نوع جرم و حالات مجرم و موقعیتی که مجرم در آن قرار گرفته اقدام به کاهش مسئولیت ویا عدم کاهش مسئولیت واعمال مجازات کامل در نظر گرفته شده نسبت به مجرم نمود
الف) بیان موضوع تحقیق
1) مفهوم مسئولیت کیفری:
در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی مورد سوال قرار گرفتن وبه مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است . در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی ، مسئولیت به معنی قابل بازخواست ، و مسئول به معنی قابل جواب آمده است 2.
همچنین در فرهنگ فارسی معین مسئول به معنی ، چیزی خواهش شده ، کسی که فریضه ای برذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن وموظف بودن به انجام امری 3

1 - سوره نساء ، آیه 93
2 - سوره بقره ، آیه 178
1 - روسو، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا،تهران انتشارات گنجینه 1369، ،ص 42
1 - حاجی موگوئی ،علی، زنا و قصاص در حقوق جزای اسلامی، انتشارات اطلاعات ، تهران 1381 ،ص 199
2 – سیاح،احمد ، فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی ، کتابفروشی اسلامی تهران 1361،ص 559
3 - معین ،محمد،فرهنگ فارسی معین ، انتشارات امیرکبیر ، 1365، جلد3 ، ص 4077
عنوان صفحه
چکیده فارسی
مقدمه : 1
الف) بیان موضوع تحقیق 3
1- مفهوم مسئولیت کیفری 3
1-1 مفهوم انتزاعی مسئولیت کیفری 4
1-2 مفهوم واقعی مسئولیت کیفری 4
2- مسئولیت کیفری و مفاهیم مشابه 5
1-2 مسئولیت کیفری و اهلیت جنائی 5
2-2 مسئولیت کیفری و اهلیت جزائی 6
3-2 مسئولیت کیفری و ضمان 7
3- مسئولیت کیفری کاهش یافته 7
1-3 مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته 8
2-3 رابطه مسئولیت کیفری کاهش یافته و عوامل رافع ، موجهه و معاف کننده مسئولیت کیفری 10
ب) اهداف و کاربردهای تحقیق 12
پ) سوالهای تحقیق 12
ج) فرضیه های تحقیق 13
ح) روش تحقیق 13
خ) پیشینه ی تحقیق 13
ی) معرفی ساختار تحقیق 14
بخش نخست : مسئولیت کیفری کاهش یافته درقتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل 15
مبحث نخست : قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول 16
گفتار اول: مفهوم اشتباه در اعتقاد ومفاهیم مشابه 16
بند اول : مفهوم اشتباه دراعتقاد 17
بند دوم : مقایسه ی اشتباه در اعتقاد با اشتباه در شخص و شخصیت 18
الف) اشتباه درشخص 18
ب)اشتباه در شخصیت 20
گفتاردوم : مفهوم و اقسام مهدورالدم 22
بند اول : مفهوم مهدورالدم 23
بند دوم: اقسام مهدورالدم 24
الف) مهدورالدم مطلق 24
ب) مهدورالدم نسبی 25
گفتار سوم : اسباب مهدورالدم بودن 27
بند اول : اهداربه سبب کفر 28
بند دوم : اهدار به سبب ارتداد 30
بند سوم : اهدار به سبب ارتکاب جرائم مهدره 35
الف) زن و مرد اجنبی در فراش واحد 36
ب) محاربه 39
ج) واجب القصاص 42
ح) دفاع مشروع 44
خ) سب النبی 46
ک) زانی محصن ولائط 49
گفتار چهارم : ادله فقهی کاهش مسئولیت در قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول 50
بند اول : نصوص شرعی 50
بند دوم : شهرت فتوایی 52
مبحث دوم : قتل فرزند توسط پدر 52
گفتار اول : ادله کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزند توسط پدر 54
بند اول : 55
بند دوم: اجماع 58
گفتار دوم: قلمرو کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزند توسط پدر 62
بند اول : قلمرو حکم در رابطه با مفهوم پدر 62
الف : پدر و اجداد پدری 62
ب) پدر مسلمان و غیرمسلمان 65
ج) پدر معتاد وغیر معتاد به قتل فرزند 66
خ) چند مسئله 67
1) ادعا ی ابوت طفل مجهول النسب از سوی دو نفر 67
2) قتل فرزندی که در فراش دونفر متولد شده است 68
3) حق قصاص پدر برای فرزند 69
ک) الحاق یا عدم الحاق به مادر 70
بنددوم: قلمرو حکم در رابطه با فرزند 76
الف) فرزند مشروع و نامشروع 76
ب) فرزند نسبی و رضاعی 81
ج) فرزند نسبی و فرزند خوانده 82
د) فرزند ناشی از عقد متعه 83
خ) لقاح مصنوعی 85
ح) وطی به شبهه 86
ک) فرزند ملاعنه 87
مبحث سوم : قتل توسط مأمور نظامی - انتظامی به امر آمر قانونی 89
گفتار اول : مفهوم وشرایط آمر قانونی 89
بند اول : مفهوم امر آمر قانونی 90
بند دوم: شرایط امر آمر قانونی 92
الف) صلاحیت آمر در صدور دستور 92
ب) انطباق دستور با مقررات قانونی 95
ج) وظیفه ی قانونی مأمور به اجرای دستور 99
1) نظریه اطاعت محض 100
2) نظریه مسئولیت مأمور 101
3) نظریه رعایت ظواهر قانونی 103
4) رویکرد حقوق ایران به این نظریات 104
د) وجود آمر ومأمور در سلسله مراتب اداری 105
گفتار دوم : اسناد قتل به تخلف مأمور از مقررات تیراندازی 110
بند اول : مفهوم تخلف از مقررات تیراندازی 110
بند دوم : مصادیق تخلف از مقررات تیراندازی 111
الف) نداشتن حق بکارگیری سلاح 112
ب) عدم رعایت شرایط بکارگیری سلاح 116
1) وظایف مأموران مسلح قبل از بکارگیری سلاح 116
2) وظایف مأموران مسلح هنگام بکارگیری سلاح 116
3) وظایف مأمور بعد از بکارگیری سلاح 117
بند سوم ) مسئولیت مأمور در بکارگیری سلاح 117
بخش دوم : مسئولیت کیفری کاهش یافته در اوضاع واحوال مرتبط با مقتول 121
مبحث نخست : قتل حین کفر مقتول 122
گفتار اول : مفهوم و اقسام کفر 122
بند اول : مفهوم کفر و مفاهیم مشابه 123
الف : مفهوم کفر 123
ب: کفر ومفاهیم ارتداد وبغی 124
بند دوم : اقسام کفر 131
الف: کافر کتابی و غیر کتابی 131
ب: کافر حربی وذمی 133
ج: کافر مستأمن و معاهد 137
گفتار دوم: ادله کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول 139
بند اول : نصوص شرعی (روایات ) 140
بند دوم : اجماع 142
گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول 143
بند اول : کاهش مسئولیت به اعتبار نوع کافر 144
بند دوم : کاهش مسئولیت به اعتبار دین قاتل 145
بند سوم : کاهش مسئولیت به اعتبار عدم اعتیاد به قتل 147
بند چهارم : مصادیق مورد شبهه در کاهش مسئولیت 149
الف: قتل والدالزنا توسط ولد الرشده 149
ب: قتل مرتد توسط غیرمسلمان 151
مبحث دوم : قتل حین جنون مقتول 153
گفتار اول : شناخت جنون در ادوار گذشته 153
بند اول : مفهوم جنون ومفاهیم مشابه 155
الف: مفهوم جنون 155
ب: جنون ومفاهیم مشابه 157
1- اختلال مشاعر 157
1-1 اختلال تام مشاعر 158
2-1 اختلال نسبی مشاعر 158
2- نقصان عقل ( عقب ماندگی ذهنی ) 159
3- صرع 159
4- ناهنجاری های عصبی 159
5- سفاهت 160
بند دوم :اقسام جنون 160
الف: جنون دائمی 161
ب: جنون ادواری 161
گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول 162
بند اول : روایات 162
بند دوم : اجماع 163
گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول 164
بند اول : کاهش مسئولیت به اعتبار زمان جنون 165
بند دوم: کاهش مسئولیت به اعتبار نوع جنون 166
نتیجه گیری و پیشنهادها 168
الف ) نتیجه گیری 168
ب) پیشنهادها 170
منابع ومآخذ 173
چکیده انگلیسی 180
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد


حقوق ایران و فقه امامیه


قتل عمد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

... موثر بر قتل در حقوق ایران,دانلود ... قتل در حکم عمد (بند ... بررسی جزای نقدی در حقوق ...

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری و مفاهیم مشابه …

پایان نامه بررسی مسئولیت ... دفاع کاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتقاد ... فقهی و حقوق ...

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از …

... در کاهش مسئولیت ... بر قتل در حقوق ایران ... در حقوق ایران مورد بررسی و ...

دانلود پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

... موثر بر قتل در حقوق ایران,دانلود ... قتل در حکم عمد (بند ... بررسی جزای نقدی در حقوق ...

پایان نامه بررسی مشکلات موجود در کنوانسیون

... شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق ... بررسی بیع بین ...

حضانت در قوانین ایران - mehrkhane.com

با سلام من از همسرم جدا شدم و دو فرزند دخترم با تمایل خودشان در اختیلر مادر می باشند ،در حال ...

پایان نامه بررسی مشکلات موجود در کنوانسیون

... شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق ... بررسی بیع بین ...

دانلود پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

... موثر بر قتل در حقوق ایران,دانلود ... قتل در حکم عمد (بند ... بررسی جزای نقدی در حقوق ...

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و …

May 13, 2016 · « مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه » علي غرباء- 870484176 - چکیده در قوانین ...

مقالات حقوقی - بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی

بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی. همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ...

قتل عمد - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

... مصادیق قتل عمد در حقوق ... و معنوی قتل عمد بررسی شود ... ایران; مسئولیت پزشک در ...

پایان نامه بررسی مشکلات موجود در کنوانسیون

... شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق ... بررسی بیع بین ...

قتل عمد - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

... مصادیق قتل عمد در حقوق ... و معنوی قتل عمد بررسی شود ... ایران; مسئولیت پزشک در ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 …

... رشته حقوق : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ... در حقوق ایران ...

مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ …

... تطبیقی در حقوق ایران ... در این مقاله به بررسی عناوین ... اتهام «قتل عمد» در صورت ...

مقالات حقوقی - بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی

بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی. همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ...

مقالات حقوقی - بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی

بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی. همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ...

جزئیاتی از قتل فجیع اعضای یک خانواده در شهرک آزادی …

گیاهان دارویی مؤثر در کاهش چربی خون; گرانی اینترنت موبایل جدی شد; هفت استان پر طلاق کشور را ...

ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر …

مطالب اخیر: حق کشت وزرع در زمین; اوصاف اسناد تجاری; دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره

پایان نامه بررسی مشکلات موجود در کنوانسیون

... شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق ... بررسی بیع بین ...

قتل عمد - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

... مصادیق قتل عمد در حقوق ... و معنوی قتل عمد بررسی شود ... ایران; مسئولیت پزشک در ...

حقوق و مسئولیت مدنی - وبلاگ حقوقی سپیده سفیدی

حقوق و مسئولیت مدنی توجه، باز شدن در یک پنجره جدید. چاپ مقالات - حقوقی بیمه معانی و مفاهیم ...

دادگستر - بررسی تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران

بررسی تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران ... علم و عمد در جرم ... شرکت در قتل بررسی ...

جزئیاتی از قتل فجیع اعضای یک خانواده در شهرک آزادی …

گیاهان دارویی مؤثر در کاهش چربی خون; گرانی اینترنت موبایل جدی شد; هفت استان پر طلاق کشور را ...

ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني

تحقیق درباره انتقال حرارات 21 ص

تحلیل محتوای فارسی پنجم.

طرح توجیهی تولید شناورهای صیادی

تحقیق درباره امام علي متن انگلیسی به همراه ترجمه

تحقیق تغییرات عاطفی دوران پیری

دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی تالیف : دكتر

استاندارد AWS B4.0 در خصوص روشهای استاندارد تست های

دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی تالیف : دكتر

دانلود پاورپوینت آشنایی با پروتکل SSL‎